نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن‌آوری‌های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده‌ تا در بخش‌های مختلف تجارت گردشگری روش‌های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره گیری از تنوع مکانی- فـضایی استوار هستند. ایستگاه‌های راهنمای گردشگری، با قابلیت ارائه اطلاعات، ارتقا، تعامل، تراکنش و روابط هوشمند با کاربران، اطلاعات مفیدی را در اختیار گردشگران قرار می‌دهد. در این پژوهش توزیع فضایی- مکانی محل استقرار این ایستگاه‌ها را با تاکید بر معیار دسترسی شناسایی کرده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه بدست آمده است. در ادامه با استفاده از تکنیک AHP و بهره گیری از محیط GIS تحلیل‌ها نشان داد شمال شرق و بخش هایی در مرکز شهر اصفهان دارای وضعیت بسیارمناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری که این بخش ها بیشتر در اطراف میدان های قدس، شهدا، لاله، احمد آباد و قائمیه میباشد و مرکز و شرق شهر اصفهان یعنی اطراف میدان آزادی، میدان سهروردی، میدان خواجو دارای وضعیت مناسب میباشد و شمال و شمال غرب شهر اصفهان یعنی اطراف میدان استقلال و جنوب و جنوب غرب شهر اصفهان دارای وضعیت بسیار نامناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری میباشد.

کلیدواژه‌ها

1. ابراهیم‌زاده، عیسی، معصومه حافظ رضازاده و مرضیه دارائی، (1391)، برنامه ریزی و مکان یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از GIS مورد شناسی: شهر سمنان، جغرافیا و توسعه شماره 35، صص48-33.
2. بیرانوند، اسماعیل (1387)، تحلیل فضایی جاذبه‌های گردشگری طبیعی شهرستان خرم آباد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ جغرافیا دانشگاه اصفهان.
3. تقوایی، مسعود، تقی‌زاده، محمدمهدی و کیومرثی، حسین، (1390)، مکان­یابی دهکده­های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلSWOT  (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان): تابستان 1390، دوره 22، شماره 2 (پیاپی 42).
4. حسینی مفرد، سیدمحمدحسین و پویا دولابی، (۱۳۹۲)، ساماندهی الگوی گردشگری در شهر بندرعباس با تاکید بر مکان­یابی مجموعه‌های تفریحی توریستی، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
5. رضویان، محمدتقی (1381) برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، تهران: منشی.
6. قنبری، سیروس و عبدالغفور حوت، (۱۳۹۲)، بررسی ساختار اطلاعاتی و آگاهی رسانی در زمینه گردشگری در جنوب شرق کشور، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط زیست، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا، همدان.
7. کریمی، جعفر؛ محبوب‌فر، محمدرضا (1390)تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه ریزی توریسم، نشر ارکان دانش.
8. موحد، علی. سعید امان‌پور، محمدرضا پورمحمدی، ماجده عساکره (1390) بررسی و تحلیل مکان‌یابی بهینه مدارس ابتدایی موردی: شهر شادگان. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی): شماره 22; از صفحه 129 تا صفحه 149 .
9. نظری ولنی، لاله، روشن بابایی همتی و مهین صابری، (۱۳۹۰)، سامانه­های اطلاعات مکانی و اطلاع رسانی گردشگری الکترونیک، اولین همایش بین‌المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
10. Basilio A., Byrne M., Linsley K. and Lavado R. (2006)Tourist Information Kiosks in the City of Windhoek.
11. Dondo, Ch., S. T. Bhunu & U. Rivertt (2003). GIS in tourism-A Zimbabwean perspective, The international archives of photogrammetery, Remote sensing and Spatial information scences.
12. Dimitris N. Kanellopoulos,(2010),Current and future directions of multimedia technology in tourism, Volume 1, Pages 187-206, International Journal of Virtual Technology and Multimedia
13. Haemoon Oh. , Miyoung J. and Seyhmus B.,(2013), Tourists adoption of self-service technologies at resort hotels, Volume 66, Pages 692-699, , Journal of Business Research.
14. Lee, Jung-Huei(2003), A Decision Support Model for Selecting Facility Layout      Alternatives, Department of Industrial Engineering and Enterprise Information, Tunghai University.
15. Møller-Jensen, L. (1998). Assessing spatial aspect of school location-allocation in Copenhagen. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 98(1), 71-80.
16. Slack, F and Rowley, J.,( 2002), Kiosks 21: a new role for information kiosks? International Journal of Information Management: The Journal for Information Professionals archive, Volume 22, February, 2002, Pages 67-83.