نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 مربی دانشگاه هنر اصفهان

4 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

چکیده
امروزه شاید یکی از مهم ترین چالش برنامه ریزی شهری کشور ما، بحث مساکن مهر باشد که بصورت انفجاری در سطح ملی به اجرا در آمد و تغییرات کالبدی، فضایی و جمعیتی قابل توجهی را به عنوان طرح خانه‌دار کردن خانواده های پایین دست جامعه ایجاد کرد، که با اصول توسعه پایدار هماهنگی ندارند. مقوله کیفیت زندگی از شاخص های توسعه پایدار و دولت رفاه در هر جامعه ای است که امروزه تاثیر بسزایی در عرصه های مدیریتی دارد. در شهر همدان هم مانند سایر نقاط، مساکن مهر در چندین نقطه طراحی و اجرا شد که از نظرمکان یابی، نحوه ی ساخت، اماده سازی اراضی و.... دچار مشکل هستند. این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در مساکن مهر، سعی بر آن دارد در ارتقاء کیفیت زندگی در این نوع مساکن با تاکید بر پایداری شهری گامی به جلو داشته باشد. و در این راستا با استفاده از روش کیفی و اسنادی و تحلیل های صورت گرفته ازطریق نرم افزار GISو SPSSو lisrel و سپس تحلیل شاخص ها با نرم افزار AMOS و روش SEM ، به بررسی وضعیت کیفیت زتدگی منطقه با توجه به رویکرد پایدای پرداخته شد، نتایج حاکی از ان است که این منطقه با اصول شهرپایدار همخوانی ندارد. در انتها نیز به ارائه طرح بهینه اقدام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. ایزدی، محمد سعید، 1390، " شهرها یرای مردم"، فصلنامه جستارهای شهرسازی، سال نهم، شماره 36، صص54-46.
  2. پور محمدی، محمد رضا، 1393، "برنامه ریزی مسکن"، تهران، سازمان مطالعه وتدوین کتب دانشگاهی، انتشارات سمت، ص163.
  3.  خوارزمی، شهین دخت (1387)، "کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران"، روزنامه دنیای اقتصاد
  4.  خلیلی، احمد؛ نورالهی، حانیه؛ رشیدی، نعیمه؛ رحمانی، مریم؛ (1394)، "ارزیابی سیاست­های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره سیزدهم، صص 92-83.
  5. ذبیحی، حسین؛ فرح، حبیب و رهبری‌منش، کمال. (1390)، "رابطه‌ی بین میزان رضایت از مجتمع‌های مسکونی و تأثیر مجتمع‌های مسکونی بر روابط انسان:‌ مطالعه­ی موردی چند مجتمع مسکونی در تهران"، فصلنامه‌ی هویت شهر، سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان.
  6. سرایی، محمد حسین، مویدفر، سعیده(1387)، "گویه‌های اجتماعی- اقتصادی توسعه پایدار شهری در شهرهای مناطق خشک: شهر اردکان"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 90.
  7.  عزیزی، محمد مهدی، (1385)، "محله مسکونی پایدار:مطالعه موردی نارمک"، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27 پاییز .
  8.  سالنامه آماری سال 85، (1385)، مرکز آمار ایران.
  9. لطفی، صدیقه، (1388): "مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه‌ریزی شهری"، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره چهارم، صص 80-65.
  10. شرکت عمران و بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی، (1383)، "احیاء بافت­های فرسوده"، سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان، 1383.

11. Ahern, Jack, 2011, “From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world”, Journal Landscape and Urban Planning, Volume 100, Issue 4, pp. 341-343.

12.  Baker, J. C., & Hunstead, R. W . 1996, in Proc. “Second Workshop on Gigahertz Peaked-Spectrum and Compact Steep-Spectrum Radio Sources”, ed. I. A. G.

13. Das, D., 2008, “Urban quality of life: A case study of Guwahati”, Social Indicators Research, 88: 297-310. (Dissart and Deller 2000; Diener and Suh (2000); Diener and Biswas-Diener 2008).

14. Liu, B.C. (1983).”Quality of Life Indicators in US Metropolitan Areas: A Statistical Analysis”, Praeger, New York.

15. Moon- Jeong Kim (2010):”Residential Location Decisions: Heterogeneity and the Trade-off between Location and Housing Quality”, The Ohio State University

16. Purvis, M., and Grainger, A. 2004. “Explaining Sustainable Development, Geographical Perspectives”. September 2004 ed.: Earthscan Publications Limited.

 17. Ulengin, B. Ulengin, F. Guvenc, U. (2001).”A multidimensional approach to urban quality of life: The case of Istanbul”. European Journal of Operational Research, 130: 361-374