نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

امروزه آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش‌ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و پیش‌نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر برآورد و سطح‌بندی شهرستان‌های 13 گانه استان هرمزگان از نظر احساس امنیت شهروندی است که با استفاده از 13 متغیر امکان‌پذیر گردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده‌های این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی (سالنامه آماری؛ بخش قضایی- ناحیه انتظامی استان هرمزگان) جمع‌آوری گردیده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص‌ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک پرومتی استفاده گردیده است. یافته‌های حاصل از تحقیق گویای آن است که استان هرمزگان با مقدار جریان خالص 0.59484 به دست آمده از تکنیک پرومتی از نظر احساس امنیت دارای وضعیت نسبتاً مطلوبی می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید شهرستان بندرعباس با مقدار جریان خالص 0.81645 در بهترین سطح و شهرستان ابوموسی با مقدار 0.15258 در بدترین سطح از احساس امنیت شهروندی قرار داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. اسماعیلی، عطاء (1386)، بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385 و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، صص 6-5.
 2. امیرکافی، مهدی (1385)، بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن؛مورد مطالعه: شهر تهران، تحقیقات علوم اجتماعی، سال اول، شماره یک،ص 1-26.
 3. امیری، سیدرضا، افسر افشاری، نادر(1390)، مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران، فصلنامه راهبرد، شماره 59، سال20، صص 76-49.
 4. باپیری، امیدعلی، کمربیگی، خلیل، درویشی، فرزاد (1394)، بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان استان ایلام)، مجله فرهنگ ایلام، دوره 16، شماره 47-46، صص 90-75.
 5. بارسلطان، سیده رویا، ماهرخ، بریری (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی در شهر تهران)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،سال چهارم، شماره12.
 6. بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 7. بیات، بهرام (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی (با تأکید بر رسانه‌های جمعی، عملکرد پلیس و بروز جرائم، انتظام اجتماعی، سال اول، شماره اول، صص 55-31.
 8. بیدختی، علی‌اکبر، شریفی، نوید (1391)، بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره سوم، صص 38-13.
 9. بیدختی، علی‌اکبر، شریفی، نوید، زرگر، مجتبی (1390)، تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های کاهش ناهنجاری‌های رفتار رانندگی با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال5، شماره1، صص36-1.
 10. ترابی، یوسف، گودرزی، آیت (1383)، ارزش‌ها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم، تهران: دانشگاه علوم انتظامی، ص32.
 11. حاجیانی، ابراهیم (1384)، چارچوب روش‌شناختی برای بررسی احساس امنیت، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 1.
 12. حسنی‌فر، عبدالرحمن (1383)، دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نشریه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23، صص 121-142.
 13. حسینی، حسین (1386)، مدیری احساس امنیت در جامعه، فصلنامه امنیت، سال ششم، شماره1.
 14. حق پناه، جعفر (1377)، جامعه مدنی و قومیت‌ها در جامعه مدنی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم.
 15. حقیقتیان، منصور، صنعت خواه، علیرضا، معین‌الدینی، جواد، شیری امین لو، شیرین (1391)، بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی (بر اساس تفکیک سرمایه اجتماعی درون‌گروهی، برون گروهی و ارتباطی) و احساس امنیت در شهر تهران، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال سوم، شماره ششم، صص56-37.
 16. خدامرادی، فریده (1387)، عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان، تهران، فصل‌نامه پلیس پایتخت، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سال اول، شماره2و3.
 17. دربان آستانه، علیرضا (1393)، ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی در استان ایلام، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، سال چهارم، شماره چهارم، صص 156-129.
 18. دربان آستانه، علیرضا، عسگری، حشمت‌اله، قربانی، فاطمه (1392)، تحلیل فضایی و پهنه‌بندی احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، سال سوم، شماره نهم، 126-105.
 19. رسولی، رضا، صالحی، علی (1390)، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان، فصلنامه دانش انتظامی، سال 12، شماره2، صص201-165.
 20. ساروخانی، باقر، هاشم زاده، فاطمه (1390)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مؤلفه‌های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری)، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، صص81-94.
 21. سلطانی، لیلا، بیک محمدی، حسن، حیدری، سمیه (1395)، تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری در شهر قدس، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، شماره 14، صص 104-87.
 22. فرجی سبکبار، حسنعلی، رضایی، حجت، غلامی، علی (1394)، سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: دهستان تیرجرد- شهرستان ابرکوه)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای مرودشت، سال پنجم، شماره 18، صص 116-101.
 23. فروغ زاده، سیمین، شریعت، سعید (1394)، بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر مشهد، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هفتم، شماره دوم، صص 32-1.
 24. کاظمی پور، شهلا (1376)، جمعیت و امنیت ملی: توسعه و امنیت عمومی، جلد دوم، انتشارات وزارت کشور.
 25. کوزه‌گر کالجی، لطفعلی، ضرغامی، سعید، آقای، پرویز (1393)، سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی در پارک ملت تهران، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال دوم، شماره هفتم، صص 156-139.
 26. لطیفی، مهدی، امیری، امیر (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی و اولویت‌بندی آن بر اساس روش تاپسیس فازی در شهر تهران، فصلنامه دانش انتظامی پلیس، سال هشتم، شماره یک، پیاپی 24، صص 113-91.
 27. ماندل، رابرت (1379)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه‌ی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 28. مختاری، مریم، بلالی، اسماعیل، میرفردی، اصغر، حسینی اخگر، سیده معصومه (1391)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره دوم، صص40-21.
 29. معین، محمد(1391)، فرهنگ فارسی معین، تهران، نشر مروارید.
 30. نوروزی، فیض‌اله، فولادی سپهر، سارا (1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مجله راهبرد شماره 18(53).
 31. هرسیج، حسین، محمود اوغلی، رضا (1391)، بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره دوم، صص20-1.
 32. هزارجریبی، جعفر، صفری شالی، رضا (1388)، بررسی رضایت‌مندی از زندگی و جایگاه احساس امنیت: مطالعه موردی شهروندان تهرانی، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره سوم، صص 28-7.
 33. Albadavi, A., Chaharsooghi, S.K., & Esfahanipour, A. (2007). Decision making in stock trading: An application of PROMETHEE. European Journal of Operational Research, 177, 673–683, 2007.
 34. Brans JP, Vincke Ph, Mareschal B. (1986) «How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method», European Journal of Operational Research, 24,228–238.
 35. Foster, S. Knuiman, M. Villanueva, K. Wood, L. Christian, H. Giles-Corti, B. (2014) “Does Walkable Neighbourhood Design Influence the Association between Objective Crime and Walking?”, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11:100.
 36. Kim, Seongjin (2008) "Concept of Societal Security and Migration Issues in Centeral Asia and Russia", CAMMIC Working Papers, No.2, p.p. 1-20.
 37. Macharis, C., Springael, J., Brucker, K.D., & Verbeke, A. (2007) Promethee and AHP: The design of operational synergies in multicriteria analysis, Strengthening Promethee with ideas of AHP. European Journal of Operational Research, 153, 307–317.
 38. Okoli C., Pawlowski, S.D. (2004), “The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications;” Information and Management, Vol. 42.
 39. Panik, Branka (2009). "Societal Security - Security and Identity", Western Balkans Security Observer, No. 13, p.p. 29-38.

Safari, H., Fagheyi, M.S., Ahangari, S.S., & Fathi, M.R. (2012), Applying PROMETHEE Method based on Entropy Weight for Supplier Selection. Business management and strategy, 3(1), 97-106.