نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده

استفاده مجدد انطباقی از بنا به معنای بازگرداندن بنا به چرخه حیات پس از پایان عمر مفید آن، از طریق تعیین یک کاربری منطبق بر ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بنا می‌باشد. این رویکرد از فرآیند اسرافکارانه تخریب اجتناب می‌کند و سبب حفظ مصالح و انرژی دربرگرفته ساختمان، کاهش پسماندهای ساختمانی، صرفه‌جویی در زمان، صرفه‌جویی اقتصادی، احیای بافت‌های شهری و حفظ منابع و اراضی برای نسل‌های آینده می‌شود. به این ترتیب استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود بخش‌های مهمی از توسعه پایدار را در حوزه معماری شکل می‌دهد. اما سوال اینجاست که آیا همه ساختمان‌ها برای استفاده دوباره مناسب هستند؟ و اگر نه، چه ساختمان‌هایی برای استفاده مجدد انطباقی مناسب هستند؟ بهترین زمان برای مداخله جهت پیاده‌سازی این رویکرد چه زمانی است؟ مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP ) یک ابزار تصمیم‌گیری برای مدیریت ساختمان‌های موجود به منظور استفاده دوباره می‌باشد. این مدل که دارای کاربردی عمومی و یکسان برای تمام کشورها و بناها می‌باشد، ضمن محاسبه ظرفیت و قابلیت بنا برای استفاده دوباره، عمر مفید آن و بهترین زمان برای مداخله را نیز بدست می‌دهد. مقاله پیش رو با رویکردی تحلیلی مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) و عوامل وابسته به آن و همچنین امکان اختصاصی سازی آن برای گونه‌های مختلف ساختمانی جهت رسیدن به نتایج و خروجی‌های دقیق‌تر را مورد بررسی قرار داده‌ است.

کلیدواژه‌ها

1-                 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران، اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای کشور، بهار 1395
2-                 لطفی, سهند؛ مهسا شعله؛ مهسا صبوری و خلیل حاجی پور، (۱۳۹۳)، معرفی مدل ARP و برآورد قابلیت استفاده دوباره از بناهای موجود و ذخیره‌های ساختمانی در توسعه‌ی پایدار شهری، ششمین همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز، دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان.
3-                  Bullen P.A. (2007). “Sustainable adaptive reuse of the existing building stock in western Australia”, Khosrowshahi, F (Ed.), 20th Annual ARCOM Conference, Heriot Watt University. Association of Researchers in Construction Management, Vol. 2, 1387-97.
4-                  Bullen P.A. (2007). “Adaptive reuse and sustainability of commercial buildings”, Facilities Vol. 25 No. 1/2.
5-                  Conejos, S. (2013). Designing for Future Building Adaptive Reuse, Submitted in total fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, Institute of Sustainable Development and Architecture Bond University, Gold Coast, Australia.
6-                  Conejos, S., Langston, C., & Smith, J., (2012) "Designing for future buildings: Adaptive resuse as a strategy for carbon neutral cities"The international journal of climate change: Impacts and responses, 3 (2), 33-52: ISSN 1835-7156.
7-                  Conejos, S., Langston, C., & Smith, J. (2014) " Designing for better building adaptability: A comparison of adaptSTAR and ARP models" Habitat International 41, 85e91.
8-                  Conejos, S., Langston, C., & Smith, J. (2012) "Improving the implementation of adaptive reuse strategies for historic buildings"Le Vie dei Mercanti S.A.V.E. Heritage: Safeguard of Architectural,Visual, Environmental Heritage. Naples, Italy
9-                  Conejos, S., Langston, C., & Smith, J. (2015),"Enhancing sustainability through designing for adaptive reuse from the outset", Facilities, Vol. 33 Iss 9/10 pp. 531 - 552
10-              Douglas, J. (2006). Building Adaptation, 2nd edn, Butterworth- Heinemann, London.
11-              Haapio, A. (2008). Environmental assessment of buildings, PhD Dissertation, Helsinki University of Technology, Finland.
13-              Johnson, A. (1996). Rehabilitation and Re-use of Existing Buildings, in Building Maintenance and Preservation: A Guide to Design and Management (Second Edition), E.D. Mills (editor), Architectural Press, Oxford, 209-230.
14-              Langston, C., & Shen L.Yin. (2007). “Application of the adaptive reuse potential model in Hong Kong: A case study of Lui Seng Chun”, International Journal of Strategic Property Management, 11:4, 193-207
15-              Langston, C., Wong, F.K.W., Hui E.C.M., & Shen L.Yin. (2008). “Strategic assessment of building adaptive reuse opportunities in Hong Kong”, Building and Environment 43 1709–1718.
16-              Langston, C. (2011) “On Archetypes and Building Adaptive Reuse”, PRRES2011 Conference, January, Gold Coast, Australia.
17-              Langston, C., Yung, E. H-K., & Chan, E. H-W. (2013). “The application of ARP modelling to adaptive reuse projects in Hong Kong”, Habitat International 40 (2013) 233e243.
18-              Langston, C. (2011). “The Sustainability Implications of Building Adaptive Reuse”, This research is funded by an Australian Research Council Linkage Project grant 2007-2010 in collaboration with The Uniting Church in Australia and Williams Boag Architects.
19-              LANGSTON, C. (2011). “Estimating the useful life of buildings”, 36th Australasian University Building Educators Association (AUBEA) Conference.
20-              Langston, C. (2011). “Green Adaptive Reuse: Issues and Strategies for the Built Environment”, D.D. Wu (ed.), Modeling Risk Management in Sustainable Construction, Computational Risk Management, DOI 10.1007/978-3-642-15243-6_23
21-              Langston, C. (2012). “Validation of the adaptive reuse potential (ARP) model using iconCUR”, Facilities, 30 (3-4), 105-123: ISSN 0263-2772.
22-              Nutt, B., Walker, B., Holliday, S., & Sears, D. (1976) Housing obsolescence, Hants: Saxon House.
23-              SHEN L.y & LANGSTON, C.  (2010). “Adaptive reuse potential An examination of differences between urban and non-urban projects”, Facilities, Vol. 28 Iss 1/2 pp. 6 – 16.
24-              Tan, Y., Shen L.y., & Langston, C. (2014). “A fuzzy approach for adaptive reuse selection of industrial building in Hong Kong”, INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT, Volume 18(1): 66–76.
25-              Wilkinson, S., Reed, R., & James, K. (2009). “Using building adaptation to deliver sustainability in Australia”, Structural survey, vol. 27, no. 1, pp. 46-61.
26-              Wilkinson, S.J., Remøy, H., & Langston C. (2014). Sustainable Building Adaptation: Innovations in Decision-Making, First Edition, © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2014 by John Wiley & Sons, Ltd.
Yung, E.H.K., Langston, C., & Chan, E.H.W. (2014). “Adaptive reuse of traditional Chinese shophouses in government-led urban renewal projects in Hong Kong”, Cities 39,  87–98