نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه جغر-افیا ، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع سرقت مسلحانه در شهر اهواز در سال 1393 می باشد.برای بررسی و ریزپهنه‌بندی کانون‌های جرائم در سطح شهر اهواز از سه مدل،کرنل،کریجینگ و بیضی انحراف معیار استفاده شده است.در ادامه میزان انحراف این جرم با همپوشانی با مراکز مذهبی و محلات حاشیه نشین و بافت فرسوده انجام گرفته است.نتایج تحقیق در مدل کرنل نشان می‌دهد که مناطق دارای بیشترین سرقت مسلحانه 2و6 و8 در مدل کریجینگ مناطق 4و6و1اما در مدل بیضی انحراف معیار و مرکز متوسط،در نقطه‌ی مرکزی شهر یعنی نقطه اتصال سه منطقه1و2و4شهری واقع شده است.یافته‌های حاصل از این نتایج نشان می‌دهد که بیشترین حدود مکانی ارتکاب جرائم در محلات حاشیه نشین و با بافت فرسوده نظیر حصیرآباد،کوی سید خلف،نهضت‌آباد،ملاشیه و کوی علوی می‌باشد.نتایج همپوشانی با مراکز مذهبی نیز نشان می‌دهد که تعدد و تمرکز این مراکز مذهبی میزان جرائم را به شدت بسیار زیادی پایین می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1-                 ابراهیمی، مریم؛ استبری، سعیده، (1379)، بررسی سرقت در ابعاد مختلف، مشاوره و علوم تربیتی، مشکوه النور12، صص35-4
2-                 افصح حسینی، فاطمه السادات، (1391)، تهیه نقشه و تجزیه تحلیل جرم با استفاده ازgis، دوماه نامه شهر نگار، صص50-62
3-                 امان پور، سعید؛ رزمگیر، فاطمه؛ دامن باغ، صفیه؛ حسینی سیاه گلی، مهناز (1393)، تحلیل تطبیقی توزیع خدمات شهری در شهر اهواز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ahp، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال ششم ، شماره 20، صص137-159
4-                 آقایینیا، حسین؛ چلبی، آزاده، (1388)، جایگه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان، امریکا "فلوریدا"، کانادا و ایران، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره2، صص45-72
5-                 بیورانی، حسین؛ غفران، علی، (1388)، تبیین و به کارگیری مدل تصمیم‌گیری چند معیاره topsis برای رتبه‌بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزه‌کاری، کارآگاه، دوره دوم، سال دوم، شماره، صص131-150
6-                 تقوایی، مسعود، (1389)، بررسی و مقایسه شاخصهای ششگانه جرم در سطح مناطق مختلف شهر شیراز، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران) دوره جدید، سال هشتم، شماره 26، پاییز 1389
7-                 جرّ، خلیل، (1375)، فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیبیان، ج 1، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم
8-                 حسینی، سیدباقر؛ کاملی، محسن، (1392)، تحلیل مکانی کانون‌های وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی –مطالعه موردی: شهر قم، فصلنامه دانش انتظامی، سال 15، شماره3، صص95-117
9-                 خلعتبری، عبدالحسین، (1386)، مهاجران و سرقت­های مسلحانه، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره اول،صص9-28
10-              رحیمی، مهدی؛ ادریسی، افسانه، (1391)، بررسی عوامل موثر بر سرقت، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، صص89-117
11-              ریحان، محمد (1392) بررسی و تحلیل مکانی فضایی کانون‌های جرم و بزهکاری نمونة موردی: سرقت از منزل در شهر ارومیه با استفاده ازGIS، فصلنامة دانش انتظامی آذربایجان غربی، سال ششم شمارة بیست و یکم، صص103-130
12-              سجادیان، ناهید؛ شجاعیان، علی؛ کرملاچعب، حسین، (1391)، بررسی مکانی کانونهای انواع جرائم سرقت در شهر اهواز، فصل نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال چهارم، شماره 13، صص165-188
13-      سجودی، عادل؛ (1392)، بررسی عوامل موثر بر سرقت از اماکن، پژوهش‌نامه اطلاعاتی و جنایی، سال هشتم، شماره چهارم، صص9-30
14-              سلامی، مهرداد؛ زهری، زهرا؛ اشرفی، علی (1391)، شناسایی و پهنه‌بندی کانون‌های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره دوم، صص83-102
15-              شهرداری اهواز، (1394)، آمارنامه کلانشهر اهواز، نشر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز،239ص
16-              شیرزاد، جلال؛ فقیه‌فرد، پیمان؛ سلاجقه، محمد؛ بابایی، جمشید، (1390)، عوامل موثر بر سرقت‌های مسلخانه کشف نشده در استان کرمان (1388-1389)، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، صص65-100
17-              عبادی‌نژاد، سیدعلی؛ نصرتی، اکبر، (1392)، قابلیت­های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف و کشف از سرقت منزل، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال هشتم، شماره چهارم، صص83-110
18-              عطاشنه، منصور؛ امیری، مهدی، (1389)، علل و عوامل جرم سرقت در شهر اهواز سال‌های 75 تا 85، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، سال چهارم، شماره یازدهم، صص103-126
19-              علوی، حمیدرضا، (1389)، تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به اعتیاد، سرقت و روسپیگری، اسلام و پژوهش‌های تربیتی، سال دوم، شماره دوم، صص5-20
20-              عمید، حسن، (1360)، فرهنگ فارسی عمید، ج 1، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم
21-              فیروزی، مصطفی؛ آقایی جنت مکان، حسین؛ پاهکیده، فریدون، (1394)، تحلیل جرم‌شناختی سرقت‌های مسلحانه اهواز، مجله کارآگاه، سال هشتم، دوره دوم، شماره30، صص131-151
22-              کشتکار، لیلا، (1393)، واکاوی، شاخص‌های محیطی –کالبدی موثر در وقوع جرم در شهر اهواز با استفاده از سیسیتم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی:محدوده کلانتریهای 15 و 16)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه جغرافیاو برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: ناهید سجادیان، مشاور: علی شجاعیان،200ص
23-              کلانتری، محسن؛ قزلباش، سمیه؛ جباری، کاظم، (1388)، تحلیل فضایی بزهکاری شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل مورد مطالعه: جرایم شرارت، نزاع و درگیری در شهر زنجان، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره سوم، سال دوم، صص73-100
24-              کلدی، علیرضا، (13)، انحراف، جم، پیشگیری، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال2،شماره3،صص51-72
25-              کمالی، ماندانا (1390)، طراحی شهری در راستای دستیابی به امنیت شهری- با تاکید بر رویکرد CPTED، نشریه جستارهای شهرسازی، شماره 36.
26-              کلانتری، محسن، (1380)، بررسی جغرافیایی جرم در شهر تهران، پایان نامه دوره دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
27-         گرشاسبی، سعید (1389)، ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40، صص401-423
28-              لافری، گاری، (1391)، جرم‌شناسی و دموکراسی، ترجمه اسعد کردپور، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره18، صص81-93
29-              محمدنسل، غلامرضا، (1389)، فرآیند پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، دوره40، شماره 1، صص317-334
30-              مداح، مجید، (1390)، تحلیل اثر فقر و نابرابری درامدی بر جرم (سرقت) در سطح استان‌ها کشور، پژوهش­نامه اقتصادی، سال­یازدهم، شماره سوم، صص303-323
31-           معاونت برنامه­ریزی و توسعه، (1390)، چالش­های مدیریت شهری اهواز، جلد سوم، نشر: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز،82ص
32-              منصور، جهانگیر، (1395)، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، چاپ 138، تهران
33-              میرزایی، علیرضا، (1386)، قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، چاپ سوم
34-         واصفیان، فرزانه، (1390)، سرقت زنان و عوامل خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، یافته‌های نو در روان‌شناسی، سال پنجم، شماره20، صص129-145
35-              ولیدی محمد صالح، (1369)، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات امیر کبیر.
36-              هدایتی، اکبر؛ عباسی، الهام، (1388)، مدیریت علمى کانون‌هاى جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایى gisمورد مطالعه: انواع جرایم سرقت در شهر قزوین، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شمارة دوم،صص177-198
37-              Challenger, dennis, (1989), armed robbery, Proceedings of a Seminar Held 22-24 March 1988, Australian Institute of Criminology Canberra, p1-12
38-              Gabor, Thomas, (1989), armed robbery overseas: highlights of a Canadian study, Proceedings of a Seminar Held 22-24 March 1988, Australian Institute of Criminology Canberra, p13-23
39-              Law Commission of Canada,(2004),what is a crime, the university of british Columbia,ubc peress, 194p
40-              Milovanovic, Dragan,(), LEGALISTIC DEFINITION of CRIME and an ALTERNATIVE VIEW, Annals, International Edition, p78–86
41-              Steel, Alex, (2008), TAKING POSSESSION: THE DEFINING ELEMENT OFTHEFT?, Melbourne University Law Review, Vol 32, 1030-1064.PP
42-              Feins, J. D. Epstein, J. C. and Widom, R. (1997), Solving Crime Problems in Residential Neighborhoods Comprehensive Changes in Design, Management andUse, National Institute of justice, US Department ofJustice.
43-              Brown, Laure (2000), Geography o f crime –University of Wollongong, School of Geosciences. From the world wide web: http://www.geo242.com..
44-              Felson, M., & Clarke, R. V. (1998). Opportunity Makes the Thief. Police Research Series Paper 98, Policing and Reducing Crime Unit. Research, Development and Statistics Directorate. London: Home Office.
Taylor, R.B. (1998). Crime and small-scale places: What we know, what we can prevent, and what else we need to know. In Crime and place: Plenary papers of the 1997 Conference on Criminal Justice Research and Evaluation (pp. 1-22).