نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، دانشکده جغرافی

2 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران –ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، اصفهان، ایران

چکیده

شهر، شهرنشینی و شهروندان از موضوعات مهم در مطالعات میان‌رشته‌ای است. دانش جغرافیا به دلیل آمیختگی فراوان و پیچیدگی و ضرورت‌ها، رهنمودهای جدیدی را با علومی مانند جامعه‌شناسی، سیاست، تاریخ، اقتصاد، معماری و ... در عرصه‌های مختلف ارائه می‌دهد. افزایش جعمیت، توسعه شهری و نیز به تبع آن شهرنشینی، تقاضا برای خدمات و امکانات جدید را در پی دارد، اما این خواسته ها و نیازها با افزایش سطح آگاهی و نیز تغییر نیازها و شیوه های زندگی شهرنشیتی با دروه های قبل اندکی متفاوت است و مدیریت شهری را در یک شرایط پیچیده و متفاوت با قبل قرار داده که نیاز به توجه به الگوهای نوین برای اداره امور دارد که از جمله آنها به دست آوردن رضایت شهروندان و مشارکت دادن آنها در امور شهری و نیز فراهم آوردن شرایط، محیط، امکانات مناسب و کافی برای همه اقشار جامعه می باشد. ازاین‌رو مقاله حاضر باهدف ایجاد زمینه‌های محیطی مطلوب و مورد رضایت شهروندان در وضعیت کنونی شهرنشینی است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مقاله حاضر شهروندان منطقه 2 تهران است که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مشارکت شهروندی، احترام و تکریم شهروندی، سن و درآمد با رضایت شهروندی رابطه مستقیم و معنادار اما بین متغیرهای تحصیلات و آگاهی اجتماعی شهروندان با رضایت شهروندی به ترتیب تفاوت معنادار و رابطه معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. برک‌پور، ناصر؛ اسدی، ایرج (1390)، مدیریت و حکمروایی شهری، دانشگاه هنر.
 2. جعفرپور مختار، محمد (1383)، ایمنی شهر و توسعه پایدار. مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران. جلد اول ساخت کالبدی شهر. شیراز. دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز.
 3. حاتمی نژاد، حسین.( تابستان1391). جغرافیای رادیکال؛ رویکرد میان‌رشته‌ای در جغرافیای انسانی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره 3،صص 15-31.
 4. حافظ نیا، محمدرضا (1391)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت.تهران.
 5. حکمت نیا،حسن، موسوی، میر نجف (بهار و تابستان1386)، سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی؛ شهر یزد. صص.181-196.
 6. خواجه شاهکوهی، علی‌رضا؛ مهدوی، شهرام؛ سوری، فرشاد؛ صمدی، رضا (پاییز و زمستان1391)، ارزیابی و سنجش شاخص­های ذهنی کیفیت زندگی شهری؛ مطالعه موردی: شهر کاشان، شماره 30 علمی-پژوهشی (12) صفحه - از 285 تا 296.
 7. رجب صلاحی، حسین، (1381)ساختار حکومت محلی. مدیریت شهری و شهرداری. برنامه­ریزی و مدیریت شهری. مسائل نظری و چالش­های تجربی، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور. تهران.
 8. شارع‌پور، محمود؛ شعبانی، مریم (بهار1395)، تحلیلی جامعه‌شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری، توسعه اجتماعی (3) صص.29 تا 66.
 9. شاکری، فردین (1381)، روش ایجاد رابطان افتخاری شهرداری با استفاده از رابطان بهداشتی در سنندج. مدیریت شهری پایدار. بررسی تجارب مشارکتی شهرداری­ها و شوراهای ایران. تهران. مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور.
 10. شیخ محمدی، مجید و تولیت زواره، محمدرضا (1384)، مدیریت مشارکت‌پذیر بر اساس نظـام پیشنهادها. انستیتو ایز ایران. تهران.
 11. گودرزی، محسن (تابستان1374)، بررسی پیوند اجتماعی و میزان رضایتمندی در شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی طاهره قادری، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 12. گیلک، عبدالامیر (1373)، بررسی سلسله‌مراتب ارزش‌های نوجوان پسر و دختر شهر تهران، مجموعه مقالات سومین همایش تعلیم و تربیت. دبیرخانه همایش جایگاه تربیت.
 13. محسنی، منوچهر (1379)، بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی در ایران، تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
 14. مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی (1385)، آشنایی با فعالیت خدمات شهری شهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری­ها، بابلسر.
 15. معیدفر، سعید و ذهانی، قربانعلی (بهار1384)، بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن؛ (مطالعه موردی معلمان شهر نیشابور)، مجله جامعه‌شناسی ایـران. دوره ششم. شماره 1، تهران.صص32-34.
 16. عظیمـی، نورالدیـن و اسـماعیل‌پور، رضـا و حیدری، سـمیرا (1394پاییز)، ارزیابـی عوامـل موثـر بـر مشـارکت الکترونیکی شهروندان در مدیریت امور شهری، سال هفتم، شـماره بیسـت و ششـم، صفحـه 190-206.
 17. پوراحمد، احمد، صفدری مولان، امین، تیموری، راضیه. (تابستان1396). سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطة شهروندان با سازمان متروی شهر تهران، پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 2، تابستان 1396.
 18.  موحد، علی. موسی کمـان رودی. فرزانـه ساسـانپـور و سـجاد قاسـمی کفـرودی، 1393. بررسی حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری (مورد مطالعه منطقه 19شهرداری تهران،  فصلنامه مطالعـات برنامـه‌ریـزی شهری، سال دم، شماره هفتم، دانشگاه مازندران.
 19. Citizenship and Badness Behavior. Seoul Journal of Business, 12 (2).
 20. Foster_Fishman, PG, Pierce SJ. and Van Egeren LA, (2009). Who Participates and Why: Building a Process Model of Citizen Participation. In: Health Educ Behav. 36(3): 550-569.
 21. Garcia-Palomares, (2010),"urban sprawl and travel to work:the case of the metropolitan area of Madrid",Journal of Transport Geography ,PP:197-
 22. Halachmi. A. (2011) Citizen Participation and Performance Measurement: Operationalizing Democracy Through Better Accountability, Rutgers University.
 23. Hsaio, N. (2003). The Management of Citizen Participation in Taiwan: A Case study of Taipei City Government's Citizen Complaints System. In: International Journal of Public Administration, Vol. 25(5): 525-547.
 24. http://www.calgary.ca (2016)
 25. http://www.calgary.ca/CFOD/CSC/Pages/Citizen-Satisfaction-Survey.aspx?redirect=/citsat.
 26. Jim C.Y and WendyY,Chen(2010), Habitat effect on vegetation ecology and occurrence on urban masonry walls, journal homepage: www .elsevier. de/ufug , pp 169-178 .
 27. Lewis, dan and jaana mioch, (2005). Urban vulnerability and good governance.
 28. Momenia, M., Shamskooshkia, H., javadiana, M. (2011). Application of neighborhoods council associations in sustainable urban management based on citizen participation, international conference on green buildings and sustainable cities, engineering, Vol. 65-71.
 29. Pauleit,S, Duhme, F.,(2000),"Assessing the environmental performance of land cover types for urbanplanning".Journal of Landscape and Urban Planning 52 www.elsevier.com /locate/ landurbplan, PP. 1–20.
 30. World Urbanization Prospects, (2014), Department of Economic and Social Affairs. Published by the United Nations https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.
 31. Wu, H.,He, Z. and Gong, J.(2010). A virtual globe- based 3D visualization and interactive framework for public participation in urban plannig processes, Computers, Environment and Urban Systems 34: 291-298.

32. سایت شهرداری منطقه 2 تهران    http://region2.tehran.ir/Default.aspx?tabid=502