نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

چکیده

مسکن از دیرباز مهم‌ترین مسئله زندگی بوده است. داشتن سرپناهی مطمئن، ایمن و راحت از آرزوهای دیرینه هر انسانی می‌باشد که در این راه با توسل به انواع روش‌ها و تکنولوژی‌ها سعی در بهتر نمودن روند شکل‌گیری و توسعه این علم داشته است. شاخص‌های اجتماعی مسکن از مهم‌ترین ابزارهای شناخت ابعاد مختلف مسکن است. هدف از این پژوهش تحلیل و ارزیابی ابعاد شاخص‌های اجتماعی مسکن مهر پرند می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه به‌دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خانوار ساکن در مسکن مهر پرند می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 385 نفر از بین آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید در تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین گیری و درصد گیری) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و شاخص رضایتمندی هال ین و تن) در نرم افزار Spss استفاده شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، اکثریت ساکنان مسکن مهر پرند را اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می‌دهند. اغلب آنان مالک هستند و تعداد خانوارهای ساکن در آن بیش از حدِاستاندارد است. مسکن مهر پرند، اغلب دارای 2 اتاق می‌باشد که با توجه به تعداد بالای خانوارها نامناسب می‌باشد. بر اساس یافته‌های کلی تحقیق طرح مسکن مهر پرند در بهبود شاخص‌های اجتماعی و تأمین مسکن اقشار کم درآمد موفق نبوده است و در نهایت می‌توان گفت، در تمامی متغیرهای رضایتمندی، نارضایتی افراد ساکن در مسکن مهر دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. اجزاء شکوهی، محمد، ارفعی، جواد (1394)، بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره بیست و دوم، صص 33-42.
 2. ادواردز، برایان؛ تورنت، دیوید (1393)، مسکن پایدار (اصول و اجرا)، ترجمه محمود شورچه، تهران: انتشارات مدیران امروز، چاپ اول.
 3. ارجمندنیا، اصغر (1354)، تحلیلی از شاخص‌های اجتماعی مسکن در ایران، مجله محیط‌شناسی، دانشگاه تهران، شماره 5.
 4. امیری، نعمت‌الله (1390) مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست اقتصادی، شماره 5 و 6، صص 79-84.
 5. ایمان، محمدتقی، کاوه، مهدی (1391)، سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فولادشهر اصفهان، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال دوم، شماره پنجم، صص 1-32.
 6. آزاد خانی، پاکزاد؛ الماسی، الهام (1395)، بررسی شاخص‌های اجتماعی طرح مسکن مهر در شهر ایلام، استانبول: دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری.
 7. بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ راضی، امیر (1389)، بررسی و تحلیل برنامه‌ریزی توسعه مسکن پایدار (مطالعه موردی: شهر حاجی‌آباد، استان فارس)، فصل‌نامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، سال دوم، شماره 3، 26-46.
 8. پورمحمدی، محمدرضا، اسدی، احمد (1396)، ارزیابی مسکن مهر شهر زنجان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره ۱۴، شماره 33، ۱۷۱-۱۹۲.
 9. خوش فر، غلامرضا (1375)، کاربرد شاخص‌های اجتماعی در توسعه مسکن، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم.
 10. رسولی، محمد (1375) ارزیابی سیاست‌های توسعه مسکن، در رابطه با الگوی مسکن بر اساس معیارهای شهرسازی، مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، جلد اول.
 11. رضویان، محمدتقی (1381)، برنامه‌ریزی کاربردی اراضی شهری، تهران: انتشارات منشی.
 12. سعیدی رضوانی، نوید، کاظمی، داوود (1390)، بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 75، صص113-132.
 13. عزیزی، محمدمهدی (1375)، تحلیل فرایند برنامه‌های مسکن در ایران، تنگناها و معیارها، مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم.
 14. غنی، امید رضا (1374)، مسکن و پارامترهای آن، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و شهرسازی .
 15. گلابچیکف، الگ؛ بادیانا، آنا (1394)، مسکن پایدار برای شهرهای پایدار، چارچوب سیاست‌گذاری برای کشورهای در حال‌ توسعه، ترجمه حسین حاتمی‌نژاد، سیدمحمد میرسیدی، اکرم شهیدی، تهران: انتشارات پاپلی، چاپ اول.
 16. محمودیانی، سراج‌الدین، حسینی، حاتم، (1393): شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن: تجربه‌ی ایران بعد از انقلاب اسلامی، مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران، سال25، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صص 1-18
 17. مخبر، عباس (1363)، ابعاد اجتماعی مسکن، ترجمه مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی، انتشارات برنامه‌وبودجه.
 18. مرکزآمارایران. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرستان تهران، 1390.
 19. ملکی، سعید (1382)، بررسی نقش شاخص‌های اجتماعی در برنامه‌‌ریزی توسعه مسکن شهر ایلام، مجله مسکن و انقلاب، ش. 104.
 20. ملکی، سعید (1389)، بررسی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان اهواز، فصلنامه مسکن و محیط روستا، سال بیست و نهم، شماره 129.
 21. ملکی، سعید (1390)، بررسی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر اهواز، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیا، سال یازدهم، شماره 36، صص 103-130.
 22. هرائینی، مصطفی؛ نامداری، سجاد؛ اجاق، عقیل (1395)، ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر دورود استان لرستان، شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تهران: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 23. Amerigo, M., Aragones, J.I., (1997), A Theoretical and Methodological approach to the study of residential satisfaction, Journal of psychology, 17, 47-57.
 24. Barandstetter, Anna-Maria, (2004), Die Ethnisierung von Konflikten in Zentralafrika, in: Meyer, Günter/ Thimm, Andreas (Hrsg.): Ethnische Konflikte in der Dritten Welt: Ursachen und Konsequenzen, Mainz 2004, S. 131-150
 25. Cai, H (2004), Toward Sustainable Housing: A comparative study of examples in China and Sweden. Master’s Thesis for Lund University International Master’s Program in Environmental Science (LUMES), P: 3.
 26. Choguill, Charles L (2007), The search for policies to support sustainable housing, Habitat International , Vol 31, pp 143- 149.
 27. Hill, J (2007), ends and means: the future roles of social housing in england, ESRC research center for analysis of social exclusion, case report 34, ISSN 1465-3001.
 28. Houng Le,L, Dug Ta,A, Dang, H (2016), building a system of indicatas to measure social housing quality in vietnam, procedia a engineering 142, 116-123.
 29. King, P, Aldershot, A (2005), A social philosophy of hosing, Habitat International, Vol29, pp 603-611.
 30. Morano,P, Tajani,F (2017), The break-even analysis applied to urban renewal investments: A model to evaluate the share of social housing financially sustainable for private investors, habitat international 59, 10-20.
 31. Roseland M, (1997), Dimension of the eco-city. Cities, 14 (4): 197-202.

Wong, T, Goldblum (2016), social housing in France: a permanent and multifaceted challenge for public policies, land use policy 5, 95-102.