نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران.مازندران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

کیفیت زندگی شهری دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی، زیست محیطی است. ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در پایش سیاست‌ها و مدیریت شهری بعنوان ابزاری کارآمد از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برای تصمیم گیری مدیران شهری می باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر هرسین به منظور ارتقا کیفیت زندگی ساکنین می باشد. در این راستا از 10 شاخص کلی و 46 زیر شاخص استفاده شده، همچنین روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد که با بهره گیری از آزمون‌های آماری میانگین پاسخ‌ها، T تک نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون در قالب نرم افزار SPSS انجام گرفته است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به دو شیوه کتابخانه‌ای و پیمایشی جمع‌آوری گردیده و جامعه نمونه نیز 253 نفر از ساکنان شهر هرسین می باشد. نتایج پژوهش مشخص می سازد که شاخص درآمد وضعیت نامناسب تری نسبت به دیگر شاخص ها دارد و از نظر شهروندان شاخص امنیت بهترین وضعیت را دارا می باشد. همچنین تحلیل میزان ارتباط درونی شاخص های کیفیت زندگی با ضریب همبستگی پیرسون در شهر هرسین نشان می دهد غیر از ارتباط درونی بالای 5/0 شاخص بهداشت و مسکن بقیه متغیرها علی رغم معنادار بودن ارتباط درونی آنها ارتباط قوی درونی مابین خود دارا نیستند. بنابراین می توان گفت که بیشترین دغدغه ساکنین شهر هرسین در تامین نیاز های پایه ای و اساسی از جمله امید به آینده شغلی و تامین هزینه های پایه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. احمد آخوندی، عباس، برک پور، ناصر، خلیلی،احمد، صداقت نیا،سعید، صفی یاری ،رامین(1393)، سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران، نشریه هنرهای زیبا- معماری شهرسازی، دوره 19، شماره 2
 2. احمدی، قادر، نادری کروندان، سونیا(1392)، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری(مورد مطالعه: محله شهرک قدس و قطارچیان شهر سنندج، مجله مطالعات شهری، ش. هشتم
 3. دهقانی، امین، صیدائی، اسکندر، شفقی، سیروس(1391)، سنجش و بررسی شاخص های کیفیت زندگی در کانون‌های اسکان عشایری، مطالعه موردی: عشایر فارس و اصفهان، شماره 27
 4. شیخ الاسلامی، علیرضا، خوشبین، نجمه(1391)، سنجش کیفیت زندگی، مطالعه موردی: ناحیه یک بهشهر، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال چهارم، شماره13
 5. شماعی، علی، فخری‌پور محمدی، افسانه (1395) تحلیل فضایی کیفیت محیطی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران)،نشریه مطالعات نواحی شهری کرمان، سال سوم، ش. 1
 6. شماعی، علی، فرجی ملایی، امین، عظیمی، آزاده و هاتفی،م (1391)، تحلیل نابرابری شاخص‌های کیفیت زندگی در سطح محله‌های بابلسر، فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید سال دهم، شماره 33
 7. مصطفوی صاحب، سوران، ساسان پور، فرزانه، موحد، علی و شماعی، علی(1393)، کیفیت سنجی محیط در محله‌های شهری و برنامه ریزی برای محیط پایدار(مطالعه موردی: محله‌های شهر سقز)، مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه، سال ششم، شماره 24
 8. ضرابی، اصغر، رزم پوری، علی اکبر، علیزاده اصل، جبار و نوری محمد ( 1393)، سنجش و ارزیابی شاخص کیفیت زندگی در شهرهای متوسط اندام( نمونه موردی: یاسوج)، مجله برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، سال چهارم ، شماره سوم
 9. Ahmad Pur, T. (1389), examining the socio-economic factors affecting the quality of life of indivi duals (Case study: Ahvaz), Master's thesis, Department of Sociology, Faculty of Economics and Social Sciences, University of martyr Chamran, Supervisor Ali Hussein Hussein-Zadeh.
 10. Allen, J, Voget, R, Cordes, S.,(2002), Quality of life in rural Nebraska, trends and changes, University of Nebraska, Institute of Agriculture and Natural Resources.
 11. Bond, J., & Corner, L. (2004), Quality of life and older people, London, Open University Press.
 12. Bond, John, Corner, Lane (1389), quality of life and the elderly, scholar, translator Hussein Kamal, Tehran, Danzhh publication.
 13. Burton, E. (2001), The compact city and social justice, A paper presented to housing studies association, Spring conference, Housing, Environmental and Sustainability, University of York.
 14. Byock, I.R., & Merriman, M.P.S. (1998),  : the missoula- vitas quality of life index, Palliative Medicine, Vol.12.
 15. Cox, K., (2003), Assessing the quality of life of patients in phase I and II anti-cancer drug trials: interviews versus questionnaires, Social Science and Medicine, Vol.56, pp.921-934.
 16. Cramer, V., Seven T., Einar K.,(2004), Quality of life in a city, the effect of population density, Social Indicators Research, No.69.
 17. Dajian, P.,(2006), World Expo and Urban Life Quality in Shanghai in Terms of Sustainable Development Chinese Journal, of Population Resources and Environment,Vol.4, No.1.
 18. Eiser, C.,(2004), Children with Cancer The Quality of Life, University of Sheffield, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London
 19. Gray, R.,(2002), The Social Aaccounting Project and Aaccounting Organization and Society Privileging Engagement, Imaging New Aaccounting, Organization and Society, The center for Social and  Environmental Accounting Research, University of Glasgow, UK, PP.687-708
 20. Harvey, D.(1996), Justice, Nature & Geography of Diffrence, Blakwell Publishers, Oxford UK
 21. Harvey, David (1376), city and social justice, translators F. Hsamyan, Mohammad Reza Haeri and heralded the birth date, printing, processing and urban planning Publishing Co. (affiliated to Tehran Municipality).
 22. Maranse, R,W.(2015). Quality of urban life & environmental sustainabaliti studies: future
 23. McCrea, R., Shyy, T.K., Stimson, R., (2006), What is The Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life? Applied Research in Quality of Life, Vol.1, pp.79-96.
 24. Meeberg, G.,(1993), Quality of life concept Analysis, Journal of Advanced Nursing, Vol.18, No.1, pp.32-38.
 25. Murray, C., (1998), In pursuit of happiness and good government, New York, Simon and Schuster.
 26. Myers, D.,(1987), Community Relevant Measurment of Quality of Life a Focus on Local Trends, University of Texas at Austin, Urban Affalrs Quarterly, Vol.23, No.1, pp.108-124
 27. Oliver, J., Huxley, P., Bridges. K., Mohammad, H.,(1996), Quality of life and mental health services, New York, Rutledge
 28. Profect, M., Gorden, P.,(1992), Planning for Urban Quality, London Sustainable Development Chinese Journal of Population, Resources and Environment,   Vol. 4, No.1.
 29. Ramage, J.K., Davies, A.H.,(2003), Measurement of Quality of Life in Carcinoid/ Neuroendocrine Tumours, Endocrine-Related Cancer 10.
 30. Royuela, V., Moreno, R., Vaya, E., (2007), Is the influence of quality of life on urban growth non-stationary in space. A case study of Barcelona, Institut de Recerca en Economia Aplicada, No.3, pp.1-25.
 31. Schyns, P., Boelhouwer J., (2004), Measuring Quality Of Life in Amsterdam from the viewpoint of participation, The Amsterdam bureau for Research an statistics/ Social and Cultural Planning Office.
 32. Shakuie, H. (1382), new ideas in philosophy, geography, philosophy and school environment, geographical, geological Gita Press, Tehran
 33. Sirgy, J & Cornwell, T. (2002), How neighborhood features affect quality of life, Social Indicators Research, Vol.59, pp.79-114.
 34. Smith, Dyvyd.am (1381), quality of life, human welfare and social justice, translated by Hussein Hataminezhad and the wisdom of King City, the economic and political magazine, Issue 185

Zielinska, W.H, & Dziora K.K.W, (2010), Evaluation of quality of life (QOL) of students of the university of third age (U3A) on the basis of socio-demographic factors and health status, Archives of Gerontology and geriatrics, 1-5.