نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین سهم عوامل مختلف در پیش بینی میزان تولید ترافیک از کاربری های شهری در بخش مرکزی شهر نیشابور می باشد. به این منظور، از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی در قالب همبستگی از نوع پیش بین استفاده شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته بهره برداری شده است. برای تاثیر تغییرات مربوط به هر یک از کاربری های شهری، ابتدا نظر متخصصین و مدیران مرتبط با امر ترافیک مورد پرسش قرار گرفت و برای مقایسه این نتایج، نسبت به گردآوری داده های میدانی نیز اقدام شد. نمونه مورد نظر در بخش نظر سنجی از افراد بر اساس جدول مورگان 60 نفر تعیین شد که این افراد به دو گروه مساوی 30 نفری برای افراد شاغل در بدنه مدیریت شهری و سایر افراد تقسیم شدند. داده های گردآوری شده از این طریق با استفاده از نرم افزارهای مختلف به خصوص SPSS و مدل های آمار توصیفی و استنباطی به خصوص خی دو و تحلیل رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تعداد شاغلین در هر کاربری (تعداد مدیران و کارمندان دائمی و موقت در برابر سایر مولفه های هر کاربری و یا عملکرد) می تواند میزان تولید ترافیک هر کاربری(عملکرد شهری) را به طور معناداری پیش بینی کند (000/0 P=). اما افزودن هر یک از متغیرهای محل استقرار، میزان تراکم و نوع عملکرد به متغیر تعداد شاغلین، نمی تواند قدرت پیش بینی تولید ترافیک را به طور معناداری افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. برتون، مایکل (1369)، برنامه­ریزی حمل و نقل، ترجمه محمد حسن شهیدی، سازمان ترافیک، تهران.
2. تشت­زر، منوچهر(1382)، تسریع حرکت تسهیل دسترسی، لزوم تلفیق برنامه­های حمل و نقل و کاربری زمین، شهرداری­ها، شماره 55-56، صص 12- 23.
3. رفعیان، مجتبی؛ رضا زاده، راضیه و محمدی آیدغمیش، فاطمه(1391)، توسعه اجتماعی محلی با بهره­گیری از ظرفیت‌های مشارکتی در رویکرد دارایی مبنا، برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 6، صص 56-37.
4. رفیعیان، مجتبی؛ پورجعفر، محمد رضا؛ تقوایی، علی اکبر و صادقی، علی (1392)، ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد توسعه حمل و نقل محور، توسعه شهری، شماره ششم، صص 59-74.
5. زریونی، محمد رضا(1376)، برنامه ریزی حمل و نقل، آبادی، شماره 2، صص 24-12.
6. سلطانی، علی(1391)، ارزیابی رضایتمندی مسافران، از کیفیت سیستم اتوبوسرانی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه­ای(نمونه شیراز)، مطالعات شهری، شماره 2، صص 101-112.
7. سلطانی، علی؛ سقاپور، طیبه؛ ایزدی، حسن و پاکشیر، عبدالرضا(1391)، تولید سفرهای درون شهری و تاثیرپذیری از تنوع کاربری زمین، نمونه موردی چهار محدوده مسکونی در شهر شیراز، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال دوازدهم، شماره سوم، صص 1-16.
8. سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز(1391)، یکپارچه‌سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار، نمونه موردی؛ کلانشهر شیراز، مطالعات شهری، شماره پنجم، صص 47-60.
9. صابری­فر، رستم و آخوندی، علی محمد(1392)، برنامه ریزی شهری در انقلاب سوم شهری، انتشارات اقلیدوس، مشهد.
10. صابری­فر، رستم و مزرعاوی، عماد(1390)، مقدمه­ای بر توسعه پایدار شهری، انتشارات کتیبه سبز، اهواز.
11. علی­الحسابی، مهران و مرادی، سلمان(1390)، تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن، مطالعه موردی مترو شیراز، فصلنامه علمی، پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 41، صص 32-47.
12. فاروقی، فرزین (1392)، برنامه­ریزی ترابری شهری و توسعه اجتماعی، مطالعات شهری، دوره 1، شماره 6، صص 89-104.
13. فخارزاده جهرمی، علیرضا و ناریان، بابک(1382)، ضرورت و تبیین زمینه­هایی از بهینه­سازی در مدیریت فعلی حمل و نقل شهری کشور، علوم پایه (دانشگاه الزهرا)، شماره 16(2)، صص 40-55.
14. قدمی، مصطفی؛ لطفی، صدیقه و خالق نیا، کوکب(1392)، بررسی تاثیرات سیاست های فضایی بر ساختار فضایی شهری با تاکید بر تراکم ساختمانی، مطالعه موردی تهران، مطالعات شهری، دوره اول، شماره 6، صص 104-89.
15. مصاحب، سید مجدالدین؛ طالعی، محمد؛ عبادی، حمید و سلطانی، علی(1388)، برآورد ریز شبیه ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی بر سامانه اطلاعات مکانی و تلفیق حمل و نقل و کاربری، سنجش از دور و GIS ایران، 1(2)، صص 45-62.
16. هگت، پیتر(1381)، جغرافیا ترکیبی نو، ترجمه شاپور گودرزی نژاد، جلد دوم، سمت، تهران.
17. Aurand, A., (2010), Density, Housing Types and Mixed Land Use: Smart Tools for Affordable Housing? Urban Studies, 47(5) 1015–1036.
18. Boarnet, M., Handy, S. (2010), DRAFT Technical Background Document on the Impacts of Residential Density Based on a Review of the Empirical Literature, http://www.arb.ca.gov/cc/sb375/ 5.9.pdf, 15/5/2010.
19. Hill, M. (2005), Urban Settlement and land Use, Hodder Murray, London.
20. Jahanshahloo, L., Amini, A. (2005), Urban planning and its role in achieving sustainable urban transport, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
21. Limanond, T., Niemeier, D. (2003), Accessibility and Mode-Destination Choice Decisions: Exploring Travel in Three Neighborhoods in Puget Sound, WA. Environment and Planning B, vol. 30, pp. 219-238.
22. Mahmoodi, A. (1994). Land use and urban transport, Journal of Geographic Research, No. 33, pp. 91-92.
23. The World Bank (1990), Urban Transport and City Efficiency, In a World Bank Policy Study, UN, New York.
24. The World Bank (1990), Urban Transport and City Efficiency, In a World Bank Policy Study, UN, New York.
25. Zegras, P. (2004), the influence of land use on travel behavior: empirical vidence from Santiago de Chile. Transportation Research Board (TRB), 83th Annual Meeting, Washington, D.C., CD-ROM.