نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های ملی در راستای فراهم کردن مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه می باشد.از آنجایی که رضایتمندی سکونتی یکی از موضوعات مهم است؛ تجربیات و بررسی های متعدد اثبات کرده اند که بخش مهمی از رضایت زندگی را نیز شامل می شود؛ به همین جهت هدف این مقاله سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر شهر رشت می باشد. از نظر زمانی این پژوهش در بهار سال 1394 انجام شده است.روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه در شاخص های کالبدی- فضایی، عملکردی- ساختاری، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و محیط مسکونی می باشد.جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر شهر رشت و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 381 نفر بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارSPSS20 انجام شد.جهت تحلیل سوالات و بررسی فرضیات پژوهش که با استفاده از آزمون خی دو و آزمون T انجام شده است؛ مشاهده گردید که در بخش شاخص کالبدی- فضایی، افراد نمونه نسبت به فضاها و بناها، دسترسی و راه، فضای عمومی و فضای سبز رضایت چندانی نداشتند. همچنین در بخش شاخص عملکردی- ساختاری، ساکنان مسکن مهر از دسترسی های موجود در مسکن مهر رضایت ندارند. و بیش تر ساکنان مسکن مهر صرفا به دلایل مالی در آن ساکن شده اند. به طور کلی می توان بیان نمود که رضایت ساکنین مسکن مهر شهر رشت در مجموعه ی شاخص های مورد بررسی متوسط و ضعیف ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. ارجمند نیا، اصغر، (1354): «تحلیلی از شاخص‌های اجتماعی مسکن در ایران»، مجله محیط شناسی، شماره 5، صص 68- 53.
2. پور احمد، احمد؛ فرهودی، رحمت الله؛ حبیبی، کیومرث؛ کشاورز، مهناز، (1390): «بررسی نقش کیفیت سکونتی در مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم شهر خرم آباد»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 75، صص 36- 17.
3. خوش فر، غلام رضا، (1374): «کاربرد شاخص‌های اجتماعی در توسعه مسکن»، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در ایران.
4. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، مسکن مهر رویکردی نو در بخش مسکن، صص12-16.
5. دلال پورمحمدی، محمدرضا، (1379): برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت، تهران.
6. رسولی، محمد،(1375): «ارزیابی سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در رابطه با الگوی مسکن براساس معیارهای شهرسازی»، مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، جلد اول.
7. رضایی، محمد رضا؛ کمائی زاده، یعقوب، (1392): ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع‌های مسکن مهر مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد، مطالعات شهری، شماره 5، صص 13-26.
8. رفیعیان، مجتبی، مسعودی راد، ماندانا، رضائی،مریم، مسعودی راد، مونا، (1393): سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی: مهرشهر زاهدان، جغرافیا و آمایش شهری – منطقه‌ای، شماره12، صص 135- 150.
9. زیاری، کرامت الله، پرهیز، فریاد، مهدنژاد، حافظ، اشتری، حسن،(1389): «ارزیابی مسکن گروه‌های درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم درآمد نمونه موردی: استان لرستان»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 74، صص 21-1.
10. سعیدی رضوانی، نوید؛ کاظمی، داود، (1390): «بازشناسی چارچوب توسعه درونزا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعة مسکن (مسکن مهر)، نمونه موردی: شهر نطنز»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره75، صص132 -113.
11. شکری فیروز جاه، پری، (1393):« بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط مسکونی نمونه موردی: مناطق 1 و 8 شهر تبریز»، فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره ی 47، صص 67- 82.
12. شهابیان، پویان؛ سعیدپور، سمیرا؛ پیرایه گر، میلاد، (1392):« سنجش رضایتمندی سکونتی ساکنان محله منظریه (بافت جدید) و ساکنان محله خواهر امام (بافت قدیم) در شهر رشت»، فصل نامه آمایش محیط، شماره 24، صص 41-62.
13. عباسی، حیدر، (1390): «برنامه گریزی در سیاست‌های مسکن ایران: مسکن مهر، جستارهای شهرسازی»، سال نهم، شماره 35 ، صص 103- 98.
14. عزیزی، محمد مهدی، (1373): بررسی شاخص‌های مسکن در کشورهای مختلف جهان، سازمان ملی زمین و مسکن، تهران.
15. غنی، امید رضا، (1374): «پیش بینی وضع مسکن در نقاط شهری استان گیلان»، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران.
16. گلی، علی؛ زاد ولی خواجه، شاهرخ؛ زادولی، فاطمه؛ (1392): ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعة موردی: پارک بانوان شمس تبریز)، نشریه زن در توسعه و سیاست، شماره2، صص 188-171.
17. مخبر، عباس، (1363): ابعاد اجتماعی مسکن، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
18. مسعودی راد، ماندانا،(1388): پایان نامه کارشناسی ارشد، تحلیل جغرافیایی نسل دوم شهرهای جدید در برنامه ریزی شهری ایران، استاد راهنما: ناهید سجادیان، دانشگاه شهید چمران اهواز.
19. ملکی، سعید، شیخی، حجت، (1388): «بررسی نقش شاخص‌های اجتماعی مسکن در سطحاستان‌های کشور با استفاده از روش شاخص ترکیبی توسعه انسانی»، برنامه ریزی مسکن و محیط روستا، شماره 127، صص 94- 107.
20. سایت عصر تدبیر: مدیرکل راه و شهرسازی گیلان
21. Amerigo, M., Aragones, J. I., )1997(, "A Theoretical and Methodological Approach to theStudy of Residential Satisfaction", Journal of Psychology , 17, 47-57.
22. Fisher,K., Fuzhong,i.)2004(.A Community Based Walking Trail to Improve Neighborhood Quality of Life in Older Adults A Multilevel Analysis. Annals of Behavioral Medicine .28(3):94-186
23. Ge, Jian, Kazunori, H )2006(, Research on residential lifestyles in Japanese cities from the viewpoints of residential preference, residential choice and residential satisfaction. Landscape and Urban Planning, Volume 78, Issue 3, 9 November 2006, Pages 165-178.
24. Kamp, I.V., Leidelmeijer, K., Marsman, G., Hollander, A.D., )2003(, "Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a ConceptualFramework and Demarcation of Concepts; A Literature Study". Landscape and Urban Planning, 65: 1-12.
25. Lansing, J.B., Marans, R.W., )1969(, "Evaluation of Neighborhood Quality". AIP Journal, 11: 195-199.