نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

2 پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کردستان

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گردشگری جنگ به عنوان محصولی جدید در بازار پرسود و منفعت گردشگری، جهت بازسازی اقتصادی- اجتماعی مناطق مرزی جنگ زده مطرح شده است که گسترش مطلوب آن با توجه به چند بعدی بودن نظام گردشگری و تاثیرپذیری این نظام از عوامل محیط داخلی و خارجی، نیازمند بهره‏گیری از روش صحیح برنامه‏ریزی است که توانایی درک این پیچیدگی را داشته باشد. در این راستا در پژوهش حاضر، جهت گسترش گردشگری جنگ در استان کردستان که سرشار از جاذبه های گردشگری جنگ است از تکنیک تجزیه و تحلیل سوات با توجه به انطباق و توانایی مطلوب آن، در درک پیچیدگی‏های نظام گردشگری، بهره‏گرفته شد. این پژوهش کاربردی که از حیث روش، توصیفی – تحلیلی می‏باشد، جهت گردآوری اطلاعات آن در بخش نظری از روش اسنادی و در بخش میدانی از مصاحبه و تجزیه و تحلیل آنها با روش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی بهره گرفته‏شده است. محاسبات نیز، در نرم‏افزارهای expert choice جهت مقایسه دودویی و تعیین اهمیت عامل‏ها و نرم افزار excel انجام گرفته‏است. نتایج تحقیق نشان دادند که استراتژی‏های تهاجمی، استراتژی‏های قابل قبول جهت گسترش گردشگری جنگ در منطقه هستند.
واژگان کلیدی: تکنیک سوات، گردشگری سیاه، گردشگری جنگ، استان کردستان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. اسماعیل زاده، خالد(1391): بازارچه‌های مشترک مرزی مکانیسمی برای سالم سازی اقتصاد مناطق مرز نشین و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، خرداد.
2. بدری، سید علی و نعمتی، علیرضا(1388): برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 68، صص 83-69.
3. پاکزاد، آزادخانی(1392): گردشگری سیاه و فضاهای آن در ایران به عنوان گردشگری مدرن، اولین همایش گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار. at:http://www.civilica.com/Paper-TGES01-TGES01_305.html
4. چمن آرا، سپیده(1389): تحقیق در عمل، رشد آموزش ریاضی، دوره 28، شماره 2، صص 21-13.
5. حیدری، مجید و نجفی‌پور، امیرعباس(1393): مطالعات گردشگری جنگ در جهان؛ ارائه راهکارها به منظور توسعه گردشگری جنگ در ایران، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، سال سیزدهم، شماره چهل و نهم، صص 129-117.
6. رجبی، آزیتا و یازرلو، محبوبه(1393): بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی‌ها برای توسعه آن، فصلنامه فضای گردشگری، سال سوم، شماره 11، صص:32-17.
7. سبکبار، حسینعلی(1390): نقش گردشگری جنگ در ارتقای سطح کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگی استان خوزستان با استفاده از مدل تاپسیس، مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی، سال اول، شماره دوم،صص 98-84.
8. سرور، رحیم (1383): استفاده از روش ای اچ پی در مکان یابی جغرافیایی: مطالعه موردی: مکان یابی جهت توسعه آتی شهر میاندوآب، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 49، صص19-38.      
9. شریعتمداری، مهدی(1388):اصول و مبانی مدیریت، انتشارات کوهسار، چاپ سوم.
10. ضیایی، علی اصغر(1388):جغرافیای گردشگری، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
11. علیزاده، علی(1390): تدوین برنامه ریزی استراتژیک توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از مدل سوات(مطالعه موردی: شهرستان دهگلان، دهستان حومه)،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
12. گلکار، کوروش(1385): مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوات برای کاربرد در طراحی شهری، نشریه صفه، شماره41، ص 19-2.
13. مالچفسکی، یاچک(1390): ترجمه: اکبر پرهیزکار و حسین غفاری، سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم گیری چند معیاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
14. منوچهری، سوران(1393):ارتباط توسعه، گردشگری و امنیت با تاکید بر نهادهای امنیتی و انتظامی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، شماره4، پیاپی 23، صص 114-97.
15. استانداری استان کردستان(1394):گزارش سرشماری عمومی 1390 استان کردستان.
16. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان(1395): گزارش جامع گردشگری جنگ استان ‏کردستان.
17.  Bigley, j, 2010: motivations for war-related tourism: a case of dmz visitors in korea, tourism geographies, vol. 12, no. 3, 371–394, august 2010.
18. Butler, Richard,(2013): Tourism and War, published  by Rutledge ,London
19. Dobbins, Craig,(2005):Strategic Planning: What Is the Process?, Strategic Business Planning for Commercial Producers, Center for Food and Agricultural Business Purdue University.
20. Doswell, R,(2001): Tourism How effective management makes the difference. London: Botterworth -Heinemann.
21. Farmaki, Anna,(2013): Dark tourism revisited: A supply/demand conceptualization, International Journal of Culture Tourism and           Hospitality Research.
22. Farrah, Judy,(2004): Strategic Planning, Published bythe Foundation for Community Association Research.
23. Forsstrom, Patrik ,(2005):Tourism and Wars; how the wars have motivated us to travel, Journal of Tourism Studies 9:37 –47.
24. Harbsmeier, Michael,(2013): Dark Tourism and the influence of the media, at:http://www.spheru.com.
25. Isaac, Khalil,(2014):Understanding visitor's motivation at sites of death and disaster: the case of former transit camp Westerbork, the Netherlands, Current Issues in Tourism. Vol. 17, No. 2, 164–179, 
26. Kunz, Jeff,(2010):The Analytic Hierarchy Process AHP, Eagle City Hall Location Options Task Force. .at: www.giz.de.
27. Mann, Stuart and Triantaphyllou, Evangelos,(1995):using the anilities hierarchy presses for decition making in engineering application: some challenge, Inter’l Journal of Industrial Engineering: Applications and Practice, Vol. 2, No. 1, pp. 35-44.
28. Minić, Natalija,(2012):development of „dark“ tourism in the contemporary society, available at: www.gi.sanu.ac.rs.
29. Mirisaee,m,(2014):Post War Reconstruction for Tourism Development Case Study Khorram-Shar, iran, Proceedings of International Conference on Architecture And Civil Engineering (ICAACE'14), Dubai, December 25-26, 2014, pp. 63-57.
30. molokáčová, lucia, (2011): New phenomenon - Dark tourism, Acta Geoturistica, volume 2, number 1, 1-7.
31. Musai, Maysam,(2013):Motivational Factors of Travel to War Places in Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , Vol. 3, No. 1.
32. Neto, f,(2012):A new approach to sustainable tourism development: moving beyond environmental protection natural resource.27,212-223.
33. Puciato, Daniel,(2010):swot  analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations, opole university of technology, institute of tourism and leisure.
34. Stone, P. R,(2006):A dark tourism spectrum Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions,  Journal of Tourism Research, Vol. 54, No 145-160, University of Macedonia Economics and Social Sciences.
35. UNWTO,(2013): Tourism Highlights, Edition 2013,feb.
36. Vehbi, Oktay,(2012):A Model for Assessing the Level of Tourism Impacts and Sustainability of Coastal Cities , Strategies for Tourism Industry – Micro and Macro Perspectives.
37. Williams, S,(2003):Tourism Geography, Routledge Contemporary Human Geography.
38. World Tourism Organization ,(2001): Towards a green economy, Copyright United Nations Environment Programme, Version 02.11.
39. Zand, Farhad,(2013):Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, at:www.tjeas.com .
40. Zappino, Vincenzo,(2005): Caribbean tourism and development: an overview, tourism development specialist targeteurosnc - via dellemedaglied'oro, 60 - Cosenza, Italy.
41. zimmerman, Michael,(2010 ): six tips for better swot analysis, diy marketing series, at: www.marketpointllc.com/files/mp_-_six_tips_for_better_swot_analysis.pdf