نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا مکان‌‌های بهینه اسکان موقت آسیب دیدگان از زلزله‌ای احتمالی را در شهر اصفهان، که در آن پتانسیل و قابلیت اسکان سریع افراد آسیب دیده از بحران زلزله وجود داشته باشد مورد پیش بینی قرار داده و با برنامه-ریزی صحیح و علمی، مدیریت بحران زلزله را با ایجاد تسهیلات لازم جهت شناخت مکان‌های مناسب اسکان موقت یاری نماید. نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است و روش مطالعه پژوهش با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از معیارهای اساسی مانند کاربری‌های ناسازگار و سازگار، دسترسی و تراکم جمعیتی و ترا فیکی با استفاده از روش تحلیل گسترش یافته چانگ (AHP) و بهره‌گیری از منطق فازی معیارهای تعیین شده توسط کارشناسان و متخصصین وزن دهی شد و در نهایت توسط تحلیل‌های فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بصورت وزنی همپوشانی شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مناطق حاشیه زایندرود که دارای فضاهای باز کافی و در عین حال سازگار با کاربری های اطراف می باشند، دارای پتانسیل نسبتاً بهتری برای استقرار آسیب دیدگان هستند، در مقابل مناطقی مانند بخش‌های شمالی شهر به جهت عدم وجود کاربری‌های امدادی و بیمارستانی و عدم فضای کافی و دارای ارزش برنامه‌ریزی، دارای کم‌‌ترین قابلیت ممکن برای برنامه‌ریزی اسکان موقت زلزله زدگان می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. اسلامی، علیرضا (1385)، "مکان‌یابی مراکز امدادو اسکان" دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
2. اسلامی، علیرضا (1385)، مکان یابی مراکز امداد و اسکان نمونه موردی منطقه شهرداری تهران
3. اشراقی، مهدی (1385)، مکانیابی اماکن اسکان موقت جمعیت‌های آسیب دیده از زلزله با بهره گیری از سامانه‌ی اطلاعات مکانی مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 2 شهرداری تهران.
4. اشراقی، مهدی (1386)، مکان‌یابی اماکن اسکان موقت جمعیت‌های آسیب دیده اززلزله با بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه 2 شهرداری تهران)
5. امیدوار، بابک و نوجوان، مهدی و برادران شرکاء، محمد (1388)، مکان یابی اسکان موقت مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران با استفاده از GIS
6. مشهدیزاده دهاقانی، ناصر. (1378). تحلیلی از ویژگـیهـای برنامـه‌ریـزی شـهری در آسیب معابرهای ارتباطی ـ بررسی شبکه‌های اجتماعی شهری و ترافیکی ایران". تهران: مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سوم.
7. نوجوان مهدی، امیدوار، بابک و اسماعیل صالحی (1391). مکان‌یابی اسکان موقت با استفاده از الگوریتم‌های فازی؛مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران، مجله مدیریت شهری، شماره 31، بهار و نابستان 1392، 221-205
8. نوجوان، مهدی (1390). کاربرد الگوریتم‌های فازی در مکان‌یابی بهینه اسکان موقت – مطالعه موردی منطقه یک شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
9. قائد، رحمتی؛ سلطانی‌فر، لیلا. (1386)، "تحلیلی بر سازمانی فضائی بخش مرکزی شـهر اصفهان". فصلنامه فنی تخصصی سازمان نظام مهندسی اصفهان، سال 16، ش 152.
10. عبداللهی، مجید (1380)، مدیریت بحران در نواحی شهری، تهران: انتشارات سازمان شهردار یهای کشور، چاپ دوم.
11. عبدالهی، مجید (1383)، مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، چاپ سوم، تهران
12. عبدالهی، مجید (1383)، مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، چاپ سوم، تهران
13. Lantada Nieves, Pujades Luis, Barbat, Alex (2008), Vulnerability Index and Capacity Spectrum Based Method for Urban Seismic Risk Evaluation, Journal of Nathazards, DOI
14. Sule Tudes, Nazan Duygu Yigiter(2010), Preparation of land use planning model using GIS based on AHP, Case study Adana-Turkey, Bull Eng Geology Environment, 69: 235-245
15. United Nations office for the coordination of humanitrain affairs ( OCHA),(1995): the use of military and Defense Assets in relief operatio