نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، استاد مدعو دانشگاه غیر انتفاعی باختر ایلام، ایلام، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانش‌آموخته مهندسی توسعه روستایی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت اشتغال زنان روستایی در اقتصاد خانواده و کاهش فشار اقتصادی ناشی از کمبود درآمد در خانوار روستاییان، مطالعه حاضر موانع اشتغال زنان روستایی شهرستان چرداول را شناسایی کرده و به کمک 12 تن از کارشناسان خبره سازمان جهاد کشاورزی شهرستان چرداول، موانع مذکور را با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای اولویت‌بندی نموده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از کارشناسان گفته شده در سال 1394 گرد‌آوری شده است. برای انجام محاسبات از نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج نشان داد که موانع اشتغال زنان روستایی این شهرستان به ترتیب عبارتند از: وظیفه مادری، ناتوانی در رقابت برای دریافت کار، پایین بودن قدرت چانه‌زنی زنان، مردانه بودن برخی مشاغل، اختلاف دستمزد مرد و زن، عدم آموزش مشاغل، تحصیلات غیر مرتبط، نوع مشاغل و سرمایه بر بودن آن‌ها، توانایی جسمانی پایین، وظیفه تربیت فرزند، تعصبات خانوادگی، وظیفه خانه‌داری، کار خانگی بدون دستمزد، عاطفی بودن زنان، بیسوادی و کم‌سوادی زنان، زشت بودن اشتغال زنان و وضعیت مالی مناسب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آذر، عادل، رجب­زاده، علی، (1381): تصمیم­گیری کاربردی، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول، تهران.
 2. پاسبان، فاطمه، (1385): «عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اشتغال زنان روستایی»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره 53، صص 176-153.
 3. جمشیدی، فاطمه، (1391): بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان روستایی در استان ایلام: مورد شهرستان شیروان و چرداول، پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه گیلان، گروه توسعه روستایی.
 4. جمشیدی، مریم، (1382): «زنان و توسعه روستایی»، ماهنامه جهاد، سال 23، شماره 257، صص 63-60.
 5. دادورخانی، فضیله، (1385): «توسعه روستایی و چالش­های اشتغال زنان»، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 55، صص 188-171.
 6. راودراد، اعظم، (1379): «تحلیلی بر نقش زن در توسعه با تأکید بر اشتغال»، نشریه علمی پژوهش نامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی (دانشگاه تهران)- شماره 15.
 7. رفعت­جاه، مریم، خیر­خواه، فاطمه، (1392):«مسائل و چالش‌های اشتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغلان پست­های مدیریتی»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، سال اول، شماره دوم، صص 156-130.
 8. سفیری، خدیجه، (1377): جامعه­شناسی اشتغال زنان، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول، تهران،
 9. شربتیان، محمد حسن، (1387): «بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان»، پیک نور، سال هفتم، شماره سوم، صص 95-85.
 10. شیبانی، ابراهیم، افشاری، زهرا، (1380): «اثر رشد بخشی بر اشتغال زنان در ایران( با استفاده از روش داده- ستانده)»، مجله تحقیقات اقتصادی شماره59، صص63-37.
 11. صالح­نسب، غلامحسین، (1378): «نقش زنان در توسعه کشاورزی»، سازمان فائو، مجله جهاد، شماره 3، صص 231-1.
 12. علویان، سید محمد رضا، (1381): کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین­المللی کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
 13. کریمی موغاری، زهرا، نظیفی نایینی، مینو، عباسپور، سحر، (1392): «عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران، مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان»، سال 11، شماره 3، صص 80-53.
 14. کریمی، زهرا، (1380): «سهم زنان در بازار کار ایران»، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 180-179، صص 219-208.
 15. Chin, K.S., Chan, B.L., Lam, P.K, (2008): "Identifying and prioritizing critical success factor for competition strategy", Industrial Management and Data Systems, Vol. 108, No. 4, Pp.437-454.
 16. Fliescher and Applebam, (1992): "Spatial Differences In the Labour Participation Of Married Women: The Case Of Isroebs", Peripheral Areasin, Rurd Studies ,Vol. 8, No.1.
 17. Saaty L. T, (1999): Fundamental of the Analytic Network Process, ISAHP, Kobe Japan.
 18. Saaty, T.L, (2005): "Theory and Applications of the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technical Application with Benefits,Opportunities, Costs and Risks", Inter-national Series in Operations Research and Management Science, Vol. 95. New York: Springer.
 19. Saunders, M. Lewis, P, Thornhill, A, (1997): Research Methods for Business Students. London: Pitman.
 20. Shrestha, R.K, Alvalapati, J.R.R, Kalmbacher, R.S, (2004): "Exploring the Potential for Silvopasture Adoption in South-Central Florida: an Application of SWOT-AHP Method", Agricultural System, Vol. 81, Pp.185-199.
 21. Valmohammadi, C, (2010): "Using the analytic network process in business strategy selection: a case study", Austraian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 4, No. 10, Pp. 5205-5213.
 22. Yousefy, A, Baratali, M, (2001): "Women, Employment And Higher Education Schoolings", Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, Pp.3861–3869.
 23. Yuksel, I, Dagdeviren, M, (2007): "Using the analytic network process ANP in a SWOT analysis – A case study for a textile firm", Information Sciences, No. 177.

25. Zhang, Y, Hannum, E, M, Wang, (2008): "Gender-Based Employment And Income Differences In urban China: Considering The Contributions Of Marriage And Parenthood", Social Forces, Vol. 86, No. 4, Pp. 1529–1560.