نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

جنبش شهر یادگیرنده یک پدیده جدید در حال نمایش در شهرها، شهرک‌ها و مناطق جهان است و به شکلی بالقوه یکی از قوی‌ترین و مهم‌ترین جنبش‌های زمان آشفته ما است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شکل‌گیری شهر یادگیرنده در شهر بناب انجام شده است. پژوهش حاضر از دید روش، توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. از منظر زمانی تک مقطعی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. که در سال 1394 در شهر بناب انجام شده است. نمونه‌گیری به روش حجم جامعه نامحدود کوکران صورت گرفته است. برای سنجش متغیرها در این پژوهش از پرسشنامه و از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های آمار توصیفی- استنباطی از روش‌های همبستگی بین متغیرهای پژوهش و روش‌های تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها، Spss و AMOS بوده است. براساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها، مشخص شد که درصد ضریب همبستگی بین ویژگی‌های شهر یادگیرنده و سازمان‌های یادگیرنده شهر بناب (مراکز آموزشی، شهرداری، سازمان‌های بزرگ و کوچک) به ترتیب به میزان 43/0، 64/0 و 26/0 درصد می‌باشد. نتایج فرضیات دوم، سوم و چهارم نشان داد که بین ویژگی‌های شهر یادگیرنده با مراکز آموزشی(مدارس، مراکز آموزش علمی و کاربردی بزرگ و دانشگاهها)، سازمان‌های بزرگ و کوچک و شهرداری به‌عنوان سازمان‌های یادگیرنده در شهر بناب ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1-                 اکبری، مجید (1392)؛ «نقش شهرهای میانی در توسعه­ی منطقه­ای»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر میرنجف موسوی، دانشگاه پیام­نور مرکز رشت.
2-                 بیات، سوده، قلی­پور، آرین، پورعزت، علی­اصغر(1391)؛ شناسایی عوامل موثر در شکل گیری شهر یادگیرنده در منطقه 6 شهرداری تهران، مجله علمی و پژوهشی مدیریت شهری، شماره 31، بهار و تابستان 92، تهران.
3-                 پژواک شهر (1391)، طراحی موفق یک فضای عمومی شهری، نشریه داخلی شهرداری اهواز، شماره 12، دی 1391.
4-                  حسینی، سیدعلی، قلی­پور، یاسر (1394)، تحلیل شاخص­های شهر یادگیرنده اسلامی و ارتباط آن با توسعه پایدار شهر؛ مورد مطالعه: شهر رشت، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، 1394.
5-                 دومین کارگاه آموزشی مفاهیم و نظام‌های جدید در زمینه یادگیری مادام‌العمر (تهران، بهمن 1391).
6-                  شعاری‌نژاد، علی‌اکبر؛ مبانی روان‌شناختی تربیت، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1368، چاپ دوم، ص 225.
7-                 شعبانی، حسن: مهارت های آموزشی و پرورشی (روش­ها و فنون تدریس), چاپ 19- 1384 – سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
8-                 کالوینو، ایتالو (1390)؛ شهرهای دانش (رویکردها، تجارب و دیدگاه‌ها)، ترجمه زینب کرکه‌آبادی و ایمان علی‌پور بالف، تهران: آذرخش.
9-                 کرکه‌آبادی، زینب، علی­پور، ایمان (1390)؛ شهرهای دانش: رویکردها، تجارب و دیدگاه­ها، انتشارات آذرخش، تهران.
10-             لاودن، کنث. سی. و لاودن، جین. پی(1391)؛ سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ترجمه: حبیب رودساز، سینا محمدنبی و امیرحسین بهروز، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
11-              محمدی­مهر، مژگان، ملکی، حسن، عباس­پور، عباس، خوشدل، علیرضا (1390)، نقش آموزش عالی در یادگیری مادام­العمر، فصلنامه راهبردی آموزش، دوره 4، شماره 2، تابستان 1390،صص 94-91.
12-              مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری، 1391، تهران.
13-              مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 شهرستان بناب.
14-              Available at: Http://www. longlearn.org.uk
15-              Available at: Http://www.umic.ir .
16-              Brahmi FA. Medical students’ perceptions of life long learning at Indiana university school of medicine [dissertation]. India: University of India; 2007.
17-              Di Sivoa, Michele and Daniela Ladianaa. 2010. “Towards a learning city the neighborhood lab and the lab net”, Procedia Social and Behavioral Sciences, No.2, pp. 5349- 5356.
18-              Faris, Ron. 2006. “ Learning Cities: Lesson Learned, in Support of Vancouver  earning city Initiative” http://www. members.shaw.ca (accessed October 3, 2010).
19-              Gertler, Mertic.s and David A.Wolfe.2004. “Local Social Knowledge Management: Community Actors, Institution and Multilevel Governance in Regional Foresight Exercises”, Futures, Vol.36, pp.45-65.
20-              http://learningcities.uil.unesco.org/about-us/learning-cities.
21-              http://www.learningcities2015.org/.
22-              Juceviciene, P. 2010. Sustainable Development of the Learning City, European Journal of Education, Vol. 45, No. 3.
23-              Kilpatrick, Sue, Margaret Barrett and Tammy Jones. 2003. “Defining Learning. Communities”, CRLRA Discussion paper D1, University of Tasmania.
24-              Longworth, Norman. 2006. “Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities, Lifelong Learning and Local Government”, Routledge.
25-              Nesbit T, Dunlop C, Gibson L. Lifelong learning in institutions of higher education. Can J Univ Cont Educ. 2007;33(1):35-60.
26-              Patterson MC. Successful strategies for life long learning in mathematics through professional development [dissertation]. United States: Walden University; 2004.
27-              Shikshantar, The People’s Institute for Rethinking Education and Development. 1999. “Udaipur as a Learning City”, Draft for Comment of Friday, Udaipur, Rajasthan