نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد، شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی در بررسی تاثیرات اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سمت توسعه پایدار دارد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر مشتمل بر مجموعه افراد(اعم از زن و مرد) 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر نورآباد است. با استفاده فرمول کوکران حجم نمونه 360 نفر بدست آمد.و پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی ساده، در بازه زمانی مهر و دی ماه سال 1393 پرسشنامه‌های مورد نظر تکمیل شد. در این پژوهش عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی نسبت به مدیریت شهری را به هشت شاخص تقسیم کرده که این هشت شاخص خود به زیر شاخص های متعددی برای بررسی نقش عامل اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار شهری تقسیم شده است. نتایج بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندمتغیره حاکی از آنست که اندازه گیری اعتماد به عنوان یک متغیر توصیفی مهم در مبحث مدیریت شهری پایدار در میان شهروندان نورآباد نشان می دهد که اعتماد نهادی عامل مهمی در دست یابی مدیریت شهری به اهداف خود در آینده شهری پایدار خواهد بود. همچنین در بین متغیرهای مستقل متغیر پاسخگویی مدیریت شهری، اثر بخش عملکرد مدیریت شهری و همسویی اهداف مدیریت شهری مجموعاً تا 795/0 از واریانس متغیر وابسته پیشبرد اهداف مدیریت شهری پایدار را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. امیری فهلیانی، محمدرضا،(1390)، امکان سنجی توسعه گردشگری شهرستان ممسنی با تاکید بر شهر نورآباد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
2. تقوایی، مسعود، بابانسب، رسول و موسوی، چمران،(1388)، تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تبریز، صص 36- 19
3. پاتنام، روبرت،(1380)، دموکراسی و سنت‌های مدنی، مترجم: دلفروز، محمدتقی، نشر روزنامه سلام، تهران
4. چور غلام، هادی،(1392)، مدیریت و توسعه پایدار شهری، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران
5. حاجی‌زاده میمندی، مسعود و اسکندری فرد، امیرمختار، (1392)، رابطه اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی(مطالعه موردی در شهر یزد)، مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 2، صص 54- 37
6. حیدرآبادی، ابوالقاسم و صالح آبادی، ابراهیم،(1391)، گونه شناسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهرسازی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره سوم، صص 129ـ 115
7. زتومکا، پیوتر،(1384)، اعتماد یک نظریه جامعه شناختی، ترجمه: گلابی، فاطمه، انتشارات ستوده، پاپ اول، تبریز
8. دلی پریسکلی، جرمی،(1386)، مشارکت مردمی در برنامه ریزی شهری، مترجمین؛ شرفی، مرجان و رشیدی فر، فاطمه، ماهنامه شهرداریها، سال هشتم، شماره 82
9. زین آبادی، مرتضی،(1387)، بررسی وضعیت اعتماد در جامعه ایران و راه های بازسازی آن، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه شماره 16
10. شاطریان، محسن، اشنوییی، امیر و گنجی پور، محمود،(1391)، تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال دوم، شماره 8،صص 52 ـ 43
11. شیخ لاسلامی، علی رضا، کریمی، ببراز و اقبالی، رضا،(1388)، ارزیابی توسعه پایدار شهری کلان شهر شیراز، فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال اول، شماره 2،صص 53ـ 31
12. شیعه، اسماعیل،(1382)، لزوم تحول مدیریت شهری ایران، فصلنامه جغرافیا و توسعه،
13. صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید،(1387)، تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، صص 134-  115
14. فلاح زاده ابرقوئی، میرزا عبدالرسول، زارع رئیس آبادی، منیره و حاجیانی، ابراهیم،(1392)، سنجش میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری تهران با استفاده از روش تاپسیس فازی، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره پنجم
15. فیروز بخت، علی و ربیعی فر، ولی اله،(1391)، راهبردهای ساختار نهادی ـ مدیریتی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر کرج، شماره 29، صص 114ـ 91
16. قاسمی، محمدعلی،(1383)، اعتماد و نظم اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره پیاپی 27، 48- 29
17. کلمن، جیمز(1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه؛ منوچهر صبوری، نشر نی، تهران
18. علی پور، پروین، زاهدی، محمدجواد و شیانی، ملیحه،  (1388)، اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران)،مجله جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 2
18. علوی تبار، علی رضا،(1379)، مشارکت در اداره امور شهرها، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها(ج اول)، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور
19. نوریان نجف آبادی، محمد و جهانگیر، نرجس،(1390)، رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و سلامت روانی(مطالعه موردی: معلمان شهرستان تیران و کرون)، جامعه شناسی تاریخی، دوره 3، شماره 2، 59- 35
20. نوابخش، مهرداد، فدوی، جمیله،(1387)، بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری(مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران)، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره اول
21. وثوقی، منصور و آرام، هاشم،(1388)، بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر خلخال(استان اردبیل)، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره سوم
22. وثوقی، منصور و رحمانی، مصطفی،(1392)، بررسی راهکارهای افزایش اعتماد اجتماعی میان مدیریت شهری و شهروندان تهرانی (مطالعه موردی: مناطق3، 7و 19 کلانشهر تهران)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، سال سوم، شماره 11، 42ـ 31
23. Curry, Nigel & Fisher, Rhiannon,(2012), The role of trust in the development of connectivities amongst rural elders in England and Wales, Journal of Rural Studies 28, 358e370
24. Erden, A. and H. Erden (2009). "Predicting organizational trust level of school managers and teachers at elementary schools", Procedia Social and Behavioral Sciences, 1
25. Jensen, Ryan,  Gatrell,Jay, Boulton, Jim & Harper, Bruce,(2004), Using Remote Sensing and  Geographic Information Systems to Study Urban Quality of Life and Urban Forest Amenities,   Ecology and Society 9(5): 5
26. MacNeill, jim@cax, John E. and Jackson, Lan(1991).Sustainable development - The Urban Challenge . Ekistics, Vol. 348 -349, PP:195 -198.
27. Pavlou, P. A., & Gefen, D. (2004). Building effective online marketplaces with  institution-based trust. Information Systems Research, 15(1), 37–59.