نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد، ارسنجان

چکیده

علاقه به کارآفرینی و سیاست‌های کارآفرینانه به طور قابل توجهی در سال‌های اخیر در میان دانشگاهیان و بسیاری از دانشمندان توسعه اقتصادی افزایش یافته است. زیرا که این سیاست با ایجاد اشتغال، موجب بهبود شرایط کلی اقتصاد محلی و منطقه‌ای و ارتقاء توسعه روستایی می‌شود. از طریق کارآفرینی روستایی می‌توان با شناسایی مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های جوامع روستایی بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی مناسب، به توسعه اقتصادی روستایی دست زد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در روستاهای دهستان آباده طشک شهرستان نی‌ریز (استان فارس) می‌باشد. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با بکار گیری پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفاء کرونباخ (72%) تأمین شد. جامعه آماری، 1494 خانوار روستایی است که بر پایه فرمول کوکران، شمار نمونه‌ها 305 نمونه از خانوارها به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t تک نمونه‌ای، همبستگی، تحلیل مسیر و تکنیک پرومته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عوامل سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی در روستاهای مورد مطالعه به دلیل منفی بودن نتایج آزمون Tتک نمونه‌ای، در حد مطلوب نیست و به دلیل وجود همبستگی بین ظرفیت‌ها، می‌توان با افزایش وضعیت یک عامل به توسعه سایر عامل‌ها کمک نمود. از آنجایی که شاخص زیرساختی در روستاها بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی داشته، لزوم توجه به این بعد به خصوص در روستای خواجه جمالی به دلیل اینکه از ظرفیت بالاتری برخوردار است، حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. پاسبان، فاطمه. (1383). نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی کشورهای در حال توسعه؛ مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها؛ تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 2. رضوانی، محمدرضا، نجارزاده، محمد. (1387). بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی، شهرستان اصفهان)، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم.
 3. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمدلله و رضوی، سیدحسن .(1389). راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۳، شماره
 4. فراهانی، حسین، حاجی حسینی، سمیرا. (1392). ارزیابی ظرفیت‌های نواحی روستایی برای توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش شال شهرستان بوئین‌زهرا، پژوهش‌های روستایی، دوره 4، شماره
 5. Achintya, Sri. 2003. Entrepreneurship: concept and definition. Associate Faculty Member Indian Institute of Entrepreneurship, in: Ummu Hania, Ilma Nurul Rachmaniaa,Santi Setyaningsiha,Rucita Cahyawati Putri,(2012), Patterns of Indonesian Women Entrepreneurship, Procedia Economics and Finance 4 ( 2012 ) 274 – 285, Available online at sciencedirect.com
 6. Afrin, Sharmina , Nazrul Islam and Shahid Uddin Ahmed,(2010), Microcredit and Rural Women Entrepreneurship Development in Bangladesh: A Multivariate Model, Journal of Business and Management – Vol. 16, No. 1, 9-37.
 7. Apollonia, B, at all, (2013), Socializing entrepreneurship, Procedia Computer Science, 22 349 – 358, sciencedirect.com.
 8. Ashomre, C., (2004). Criteria for youth entrepreneurship, Education, Columbus.
 9. Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(11), 75-87.
 10. Erik R. Pages,(2006), Supporting Rural Entrepreneurship, Economic Development America, in this Issue: Rural Entrepreneurship and Innovative Leadership”, 4-6, http://www.entreworks.net /Download/ SupportingRuralEntrepreneurship.pdf.
 11. Figueira, J., Smet, Y., and Brans, J.P., 2004, Methods for Sorting and Clustering Problems: Promethee Tri and Prpmethee Cluster, www.vub.ac.be.
 12. Folmer, Henk. Dutta, Subrata and Han Oud,(2010), Determinants of Rural Industrial Entrepreneurship of Farmers in West Bengal: A Structural Equations Approach, International Regional Science Review,33(4) 367-396, http://irx.sagepub.com/content/33/4/367.full .pdf+ html.
 13. Hart, D.M., 2003. Entrepreneurship Policy: what it is and where it came from. In: Thomas Gries and Wim Naudé, Entrepreneurship and human development: A capability approach, (2011), Journal of Public Economics, 95,216–224.
 14. Heaton, J, 2005, Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approach's to Entrepreneurial Development For Rural Areas, IIlinois Institute For Rural Affairs, Rural Research Report.
 15. Heriot, k. (2002), A new approach to rural entrepreneurship: A case study of two rural electric cooperatives, Western Kentucky University and noel D. North Georgia College and State University.
 16. Goetz, Stephan at all, (2010), Evaluating U.S. Rural Entrepreneurship Policy, the journal of regional analysis & policy, 40, 20-33, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream /132438/2/10-1-2.pdf.
 17. Shetty, Naveen,(2008), Microfinance for Micro Enterprise Development:An Inquiry for a New Paradigm, The Icfai Journal of Financial Economics, Vol. VI, No. 1, 88-98.
 18. Markley, Deborah, (2006), a Framework for Developing Rural Entrepreneurship, Economic Development America, in this Issue: Rural Entrepreneurship and Innovative Leadership, 4-6, http://www.entreworks.net/Download /SupportingRural Entrepreneurship.pdf.
 19. Popescu, Nelu Eugen,(2013), The Evolution of Entrepreneurship Activity Indicators in Two European Countries, Procedia Economics and Finance 6 , 562 – 572, http://ac.els-cdn.com.
 20. Reagan, B.(2002), Are high- growth entrepreneurs building the rural economy?, federal reserve bank of Kansas City.
 21. Shane, S., Venkataraman, S., 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review 25 (1), 217–226.
 22. Singh, Naresh, (2002), Institutionalisation of Rural Entrepreneurship through NGOs: Introspection from the Case Studies, Journal of Entrepreneurship, 11: 55-73,http://joe.sagepub.com/content/11/1/55.full.pdf +htm.
 23. Situmorang, Dohar Bob M and Mirzanti, Isti Raafaldini, (2012), Social entrepreneurship to develop ecotourism, Procedia Economics and Finance, 4, 398 – 405, sciencedirect.com.
 24. Smart, D.T., & Conant, J.S. (1994). Entrepreneurial orientation, distinctive marketing competencies and organizational performance. Journal of Applied Business Research, 10(3), 28-38.
 25. Stefanescu, Daniela & Angela On,(2012), Entrepreneurship and sustainable development in European countries before and during the international crisis, Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 , 889 – 898, sciencedirect.com.
 26. Stefanescu, Daniela, (2012), Entrepreneurship in international perspective, Procedia Economics and Finance 3, 193 – 198, sciencedirect.com.
 27. UlhØi, J.P, (2005), the social dimensions of entrepreneurship, Technovation, 25, 939-946, elsevier.com/locate/technovation.
 28. Verheul, I. et al. (2001), An eclectic theory of entrepreneurship, Tinbergen Institute Discussion Paper. Indianapolis: Institute for Development Strategies, Indiana University.