نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باختر ایلام

2 کارشناس ارشد دانشگاه باختر ایلام

چکیده

بحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصادی نوین مطرح گردیده است. اگرچه موضوع اهمیت نسبی کیفیت محیط هنوز موضوعی مورد بحث است، اما بهبود و در پی آن حفظ کیفیت محیط مسکونی شهری از اهمیت حیاتی برخوردار است.در کشور ما مسکن مهر نمونه بارزی از برنامه ریزی‌های مسکن خصوصا برای افراد کم درآمد و قشر ضعیف جامعه است. مسکن مهر مسکنی است با کیفیت پایین‌تر از حد متوسط انتظار افراد در جامعه می‌باشد. از این رو کسانی که در آن ساکن می‌شوند نیز دارای سطح پایینی از کیفیت زندگی می‌باشند. در شهرهای مختلف کشور پروژه‌های بسیار عظیمی از مسکن مهر اجرا و به بهره برداری نیز رسیده است. تحقیقات مختلفی نیز در این زمینه صورت پذیرفته است. هدف ما از این پژوهش مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در مسکن مهر در بین شهرهای مهم و غربی کشور است.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌های و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری افراد بالای15 سال هستند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 301نفراست. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارspss استفاده شده است نتایج این پژوهش نشان داده است که چهار شاخص کیفیت مسکن، کیفیت محیطی، کیفیت اوقات فراغت و حس تعلق، دارای میانگینی پایین‌تر از حد مطلوبیت گزارش شده‌اند و چهار شاخص دیگر: کیفیت دسترسی به زیرساخت‌ها، کیفیت امنیت، کیفیت روابط همسایگی و کیفیت اشتغال و درآمد دارای میانگینی بالاتر از حد مطلوبیت گزارش شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

 1. ازکمپ، استوارت، (1369)، روان‌شناسی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، تهران، آستان قدس رضوی.صص67.
 2. استیگلیتز، جوزف،(1382)، به سوی پارادایم جدید توسعه، ترجمه اسماعیل مردانی، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 196-195.صص102.
 3. اشرف، احمد، (1375)، نگرش و مفاهیم کیفیت زندگی و شاخص‌های اجتماعی، تهران، سازمان برنامه و بودجه.صص16-15 و 208-207
 4. بلیک مور، کن،( 1385)، مقدمه‌ای بر سیاست گزاری اجتماعی، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.صص10.
 5. تولون، بی،(1374)، جغرافیای سکونت، ترجمه محمد طاهری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم تبریز.صص54.
 6. حسنعلی، نسرین،(1387)، کیفیت زندگی شاخص پیشرفت اجتماع، تهران، مجله مردم سالاری شماره 40.صص1
 7. خادم الحسینی،احمد ومنصوریان،حسین و ستاری، محمدحسین، (1389) سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر نورآباد،استان لرستان)

8.. رفیعیان، مجتبی و مولودی،جمشید،(1389)،رویکردها و روش‌های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری.انتشارات آذرخش، چاپ اول.صص30.

 1. ربانی، کیانپور،(1386)، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال پانزدهم، شماره59-58
 2. غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا، (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران، نشر شیرازه.
 3. فیض‌زاده، علی و مدنی، سعید،(1379)، بررسی مفهوم رفاه اجتماعی در ایران و جهان، تهران،موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی. صص54.
 4. فرجی ملایی،امین،عظیمی،آزاده،زیاری،کرامت اله،(1389)، تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران.مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری،سال اول،شماره دوم،صص2
 5. کاظم پور، ربابه،(1383)، بررسی میزان کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مجله دانشگاه تربیت مدرس.صص19
 6. گریفن، کیث و مک کنلی، تری،(1375)، تحقق استراتژی توسعه انسانی، ترجمه غلامرضا خواجه‌پور، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.صص160.
 7. لطفی،صدیقه،منوچهری میاندوآب،ایوب،(1390)،تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله‌ای در کیفیت زندگی شهری،نشریه هنرهای زیبا،معماری و شهرسازی،شماره45
 8. محسنی تبریزی، علیرضا،(1383)، وندالیسم، تهران، انتشارات قطره.صص30.
 9. مخبر، عباس،(1363)، ابعاد اجتماعی مسکن، سازمان برنامه و بودجه، تهران.صص27.
 10. مختاری، مرضیه و نظری، جواد،(1389)، جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، تهران، انتشارات جامعه شناسان.صص96-72.

19. نوابخش،مهرداد،(1391کیفیت زندگی شهری و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهر کرمانشاه،فصلنامه مطالعات شهری،سال دوم، شماره سوم.صص66.