نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

امنیت یکی از نیاز‌های اساسی انسان و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است که با گسترش روند شهرنشینی و تبعات ناشی از آن اهمیت روزافرون می‌یابد. با توجه به مفهوم چند بعدی و گستردة امنیت، شاخص‌های مربوطه از طیف وسیعی برخوردار می‌باشند. هدف پژوهش حاضر سنجش امنیت در دو محلة شهر اصفهان (مرداویج و مفت‌آباد) است که با فرض رابطة معنادار بین کاهش امنیت با افزایش سطح محرومیت محله‌های مورد‌مطالعه و عدم تعادل شدید شاخص‌های امنیت در‌ محدوده مورد مطالعه انجام گرفته ‌است.به منظور دستیابی به هدف پژوهش،با بررسی تعاریف مختلف امنیت برای بیان‌ شاخص‌هایی که ابعاد امنیت را پوشش دهد دو مؤلفة امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در نظر گرفته‌ شده است که هریک دارای معیارهایی می‌باشند که تدوین پرسشنامه در سطح معیارها طراحی شده است.در این پژوهش از تکنیک دلفی و فرآیند تحلیل شبکه‌ایANP‌ با استفاده از نرم افزارهای رایانه‌ای نظیر Matlab، Excel وExpert Choice ،به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیز مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و مورد‌کاوی می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که از بین چهار زیر معیار امنیت، بعد‌ذهنی‌امنیت بیشترین وزن را دارا می‌باشد (0.284=SS). بعد عینی امنیت (0.232=OS) و اعتماد بین‌فردی (0.186= IT) و اعتماد مدنی یا نهادی(0.151=CT )نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در نتیجه محلة مرداویج از لحاظ شاخص‌های امنیت از ‌سطح بالاتری نسبت به محلة مفت‌آباد برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها