نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در برنامه‌ریزی گردشگری، لازم است که برخوردی متفاوت و متناسب با قابلیت‌های مقصد‌های گردشگری صورت گیرد و برای تعیین این امر لازم است مقصد‌های گردشگری یک منطقه سطح‌بندی شوند. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های گردشگری می‌باشد که با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال1391، 67 شاخص در بخش‌های جاذبه‌‌های مذهبی، جاذبه‌های انسان ساخت، تاریخی، طبیعی و مناطق نمونه گردشگری (در چهار سطح محلی، استانی، ملی و بین المللی) در میان 29 شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از امتیازات عاملی رتبه بندی شده‌اند و در آخر با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه مورد نیاز تهیه شده است. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می‌باشد. برخی از نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده‌ی عدم توزیع هم آهنگ امکانات و زیر ساخت‌های گردشگری در میان شهرستان‌های استان فارس می‌باشد به شکلی که از مجموع 29 شهرستان‌ مورد بررسی در استان فارس، شهرستان‌های شیراز، کازرون، و سپیدان به ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن جاذبه‌های گردشگری قرار دارند و شهرستان مهر در آخرین سطح جاذبه‌های گردشگری قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها