جغرافیا و مطالعات محیطی (GES) - مقالات آماده انتشار