جغرافیای سیاسی
تحلیل تأثیر مناطق آزاد بر توسعه اقتصادی در ایران مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس

خدیجه قنبرپور؛ حجت مهکویی؛ علی امیری؛ یوسف زین العابدین

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 7-27

چکیده
  توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی برای توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه یافته، باید با عزمی راسخ، دنبال ­شود. مؤلفه‌های زیادی درون سرزمین کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی در نظر گرفته می­شوند که یکی از این مؤلفه­ها، ایجاد برخی از بنادر و شهرها، به عنوان منطقه آزاد است تا از این طریق بتوان، تجارت پر سود را برای کشور، ...  بیشتر