برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی اثرات گسترش فیزیکی کلانشهرها بر روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: کرمانشاه)

فرشاد خسروی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، ، صفحه 39-52

چکیده
  سکونتگاه­های انسانی همواره در معرض تحولات اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و کالبدی قرار دارند. در این میان گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به سوی یکدیگر سبب الحاق و ادغام سکونتگاه کوچک­تر (روستا) در سکونتگاه بزرگتر (شهر) می­شود. ادغام روستا در شهر پیامدهای زیادی در روستای ادغامی و شهر بر جای می‌گذارد. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل ...  بیشتر