برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر گستره فضایی فقر آموزشی در شهر اردبیل

فاضل احدی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ اکبر آبروش

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، ، صفحه 21-38

چکیده
  سوال اصلی(یا هدف اصلی):  ارزیابی میزان فقر آموزشی در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل و خوشه‌بندی فقر آموزشی در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه). در قرن بیست و یکم، یکی از شاخص‌های پیشرفت شهری، مسأله‌ی پایین بودن فقر شهری است.یکی از مولفه‌های فقر شهری، فقر آموزشی هست. این پژوهش نشان داد که فقر آموزشی دارای توزیع خوشه‌ای ...  بیشتر