برنامه ریزی روستایی
عوامل موثر بر طراحی و توسعه شبکه معابر از منظر مدیریت روستایی (محدوده مورد مطالعه: سکونتگاههای روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه)

سید رامین غفاری

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، ، صفحه 47-60

چکیده
  شبکه معابر تاثیر بسزایی در توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاه‌ها دارند، به شرطی که از آنها بهینه و مطلوب استفاده شود. نبود طرح جامع و منسجم برای طراحی معابر سکونتگاههای روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه، زمینه را برای در هم تنیدگی ساختارهای روستایی، عدم نظم در ساماندهی شریانهای درون ساختی و عدم تناسب معابر با کاربری‌های هم طراز آن زمینه ...  بیشتر