برنامه ریزی شهری
سنجش ابعاد موثر بر زیست‌پذیری شهری با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان مهر )

اسماعیل برزگر؛ عبدالرسول قنبری؛ مرضیه موغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

چکیده
  مفهوم زیست‌پذیری به دلیل اهمیت تهدیدهای موجود در حوزه وضعیت کیفیت زندگی رشد یافته است. عواملی مانند رشد سریع، فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز، کمبود مسکن، رشد نابرابری اجتماعی، ضعف فرایند هویت محلی، مکانی و زندگی اجتماعی، تهدیدات جدی برای زیست‌پذیری و اجتماعی به شمار می‌یایند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش ابعاد موثر بر زیست‌پذیری شهری ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش زیست‌پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان، موردمطالعه: محله شهر کهنه و شهرک سیدمرتضی-کاشمر

رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعلی زاده؛ حسین خبازی

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1400، ، صفحه 123-140

چکیده
  زیست‌پذیری محلات شهری و سنجش رضایت ساکنین آن در ابعاد اجتماعی، فیزیکی و اقتصادی، از مباحث مهم در ادامه حیات و توسعه بافت‌های شهری است. به‌طوری‌که افزایش زیست‌پذیری تأثیر بسزایی در پایداری محلات ایفا می‌کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تطبیقی و مقایسه شاخص‌های زیست‌پذیری در محلات قدیمی و جدید شهر کاشمر بوده و جامعه آماری موردبررسی ...  بیشتر