مکانیابی ایستگاه های راهنمای گردشگری در شهر اصفهان با استفاده از معیار کالبدی

الهه قزوینی زاده؛ امیر گندمکار

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1398، ، صفحه 33-42

چکیده
  توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن‌آوری‌های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده‌ تا در بخش‌های مختلف تجارت گردشگری روش‌های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره گیری از تنوع مکانی- فـضایی استوار هستند. ایستگاه‌های راهنمای ...  بیشتر