برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جغرافیای جنسیتی در کشور

مسعود صفایی پور؛ نادیا داری پور

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 93-104

چکیده
  چکیده برابری جنسیتی به عنوان یکی از مقولات مرتبط با توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. نابرابری‌های جنسیتی دارای اثر منفی بر توسعه‌ی انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی دارد.این پژوهش بر آن است تا بر اساس مقایسه‌ی آمار سرشماری سال 1390 و 1394، بهبود وضعیت زنان را در مقایسه با مردان در مناطق مختلف کشور مورد تجزیه و تحلیل ...  بیشتر