سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: شهر ایذه

سعید ملکی؛ ساره رضایی اسحق وندی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1398، ، صفحه 17-32

چکیده
  تاب آوری شهری به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها مطرح می‌شود و تعاریف،رویکردها، شاخص‌ها و الگوهای سنجشی متفاوتی درباره آن شکل گرفته است. بر این اساس به علت رشد شتابان شهرنشینی و متقابلاً آسیب‌های ناشی از آن لازم است با این پدیده برخوردی سیستماتیک داشت. هـدف عمـده ایـن پـژوهش، سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه های ...  بیشتر