برنامه ریزی روستایی
اولویت‌بندی مهمترین موانع اشتغال زنان روستایی شهرستان چرداول -با کاربرد تحلیل شبکه‌ای (ANP)

معصومه جمشیدی؛ علیزضا جمشیدی؛ فاطمه جمشیدی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 117-128

چکیده
  با توجه به اهمیت اشتغال زنان روستایی در اقتصاد خانواده و کاهش فشار اقتصادی ناشی از کمبود درآمد در خانوار روستاییان، مطالعه حاضر موانع اشتغال زنان روستایی شهرستان چرداول را شناسایی کرده و به کمک 12 تن از کارشناسان خبره سازمان جهاد کشاورزی شهرستان چرداول، موانع مذکور را با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای اولویت‌بندی نموده است. اطلاعات ...  بیشتر