برنامه ریزی شهری
تحلیل الگوی ناموزن توسعه شهری در منطقه 4 تهران

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1395، ، صفحه 75-88

چکیده
  در تمام شهرهای جهان گسترش و توسعه ی شهر در جهات عمودی و افقی یکی از عوامل مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری می باشد.این مبحث در ادبیات علمی قدمتی کمتر از صد سال دارد .به طور دقیق کاربرد اسپرال از اواسط قرن بیستم متداول شد وآن زمانی بود که استفاده ی بی رویه از اتومبیل متداول گشت و بخش اعظم اعتبارات شهری به سوی گسترش بزرگراه ها و بسط ...  بیشتر