تحلیل اقتصادی فرهنگ در محدوده فضایی شهرستان‌های گیلان

فرهاد برندک؛ لیلی محمدی اصل اجیرلو

دوره 5، شماره 17 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 113-126

چکیده
  فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه جامعه، اگر با تضمین‌های اقتصادی همراه شود، زمینه‌ساز تحول‌های مثبت تاثیرگذار در جامعه خواهد‌شد.. هدف مطالعه حاضر مقایسه کارایی(بهره وری) نسبی شهرستان های استان گیلان و شناسایی واحدهای کارآ به لحاظ بهره وری شاخص‌های فرهنگی است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر