تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر یاسوج

محسن سقایی؛ سیدصادق نوروزپورمهریان؛ پریسا عباسی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 35-44

چکیده
  یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر(فشردگی یا پراکنش) و حومه‌نشینی یا نوشهرنشینی است. لذا آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می‌تواند نقش مهمی در میزان موفقیت برنامه‌ریزان شهری داشته باشد و به بهبود محیط‌های شهری کمک شایانی بنماید. هدف از این مقاله تحلیل الگوی فیزیکی گسترش شهر یاسوج ...  بیشتر

ارزیابی توسعه کالبدی-فضایی شهر میاندواب

محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سمیه علیپور؛ محمد ویسیان

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 75-86

چکیده
  با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهرها و گستردگی افقی بیش اندازۀ آنها پدیدۀ جدیدی تحت عنوان گستردگی شهری یا اسپرال در جامعه علمی مطرح شد. به عبارتی گستردگی شهری گستردگی میزان شهرنشینی یا مصرف زمین است که در حال حاضر تبدیل به یک موضوع جهانی به ویژه در شهرهای جهان سوم شده است. بررسی و مطالعه در مورد میزان گستردگی شهری و دلایل مهم دخیل در ...  بیشتر