بررسی توزیع مراکز درمانی شهر ایلام به منظور ارائه الگوی مطلوب

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا رحیمی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 7-18

چکیده
  یکی از مسائل مهم در برنامه‌ریزی شهری،استفاده بهینه از زمین و برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری است. ارائه خدمات درمانی یکی از فعالیت‌هایی است که عدم دسترسی به آن می‌تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد. دسترسی به خدمات درمانی را می‌توان از دو بعد فقدان کاربری و عدم قرارگیری مناسب آن مورد بررسی قرار داد. با توجه به مطالعات میدانی ...  بیشتر