سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل

بهاره میرزاخانی؛ فرهاد برندک

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 79-90

چکیده
  لازمه برنامه ریزی منطقه‌ای، شناسایی جایگاه توسعه یافتگی هر منطقه (یا شهرستان) نسبت به یکدیگر می‌باشد. بر این اساس با روش توصیفی- تحلیلی و کمی، وضعیت شهرستان‌های استان اردبیل به لحاظ شاخص‌های فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی و بهداشتی و درمانی، با استفاده از سالنامه‌ی آماری 1391 استان، مورد مطالعه قرار گرفته است. باتوجه به روابط درونی معیارهای ...  بیشتر