بررسی توزیع فضایی مراکز انتظامی و رابطه آن با میزان جرم در شهر یزد

نجما اسمعیل پور؛ مهین حاضری؛ فرزانه دستا

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 23-36

چکیده
  حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی نقش موثری در برقراری امنیت و آرامش در سطح شهرها دارد. بنابراین توزیع عادلانه و مکفی مراکز انتظامی در فضاهای شهری عامل مهمی جهت تحقق این نیاز اساسی می‌باشد. بر این اساس این مقاله به تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی سطح شهر یزد، با استفاده از نرم‌افزارهایGIS ، SPSS و Excel و در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر