بررسی و ارزیابی اولویت مؤلفه‌های منظر خیابان‌های شهری ‌(مطالعه موردی: شهر همدان)

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی؛ سلمان وحدت

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، ، صفحه 85-100

چکیده
  منظر شهری در واقع اولین سطح برخورد و ارتباط شهروندان با محیط شهری است که از آن طریق شهر را درک می‌کنند. ارتقای عوامل بصری و ادراکی منظر شهری زمانی می‌تواند تحقق یابد که اولویت سنجی مسائل شهری موجود، مبتنی بر نظریات شهروندان و استفاده کنندگان از فضاها باشد. ازآنجا که نظرات و آرای مختلفی در سطح شهر و پیرامون مسائل منظر شهری و اولویت‌های ...  بیشتر