بررسی میزان مقاومت اراضی کشاورزی به فرسایش بادی در جنوب شرقی دامغان

مهین حنیفه پور؛ ناصر مشهدی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 100-110

چکیده
  فرسایش بادی یکی از پدیده‌هایی است که مناطق خشک و بیابانی ایران مرکزی به صورت روزافزونی با آن مواجه می‌باشد. مدیریت نادرست در عرصه کشاورزی بر افزایش این پدیده تأثیر زیادی داشته است. در این تحقیق، منطقه‌ای به وسعت حدود 27000 هکتار در جنوب‌شرقی شهرستان دامغان مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات براساس نقشه‌های توپوگرافی، تصاویر ماهواره‌ای، ...  بیشتر