بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 67-82

چکیده
  ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با وجود تنوع و دارا بودن استعداها وپتانسیل های طبیعی ومحیطی در پهنه سرزمین ، نابرابری های زیادی در بین استانهای آن وجود دارد واگر چه در سالهای قبل از طریق برنامه های مختلف توسعه سعی در رفع این نابرابری ها شده است ولی به دلایل مختلف همچون انتخاب الگو های نامناسب توسعه و...، همچنان نابرابری بین ...  بیشتر