برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد

جواد میرمحمد صادقی؛ رامین محبوبی؛ مریم شریف دوست

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 63-75

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد است. اطلاعات به‌کار رفته از نوع مقطعی می‌باشد که شامل 500 خانوار گردشگر داخلی است که حداقل یک شب در شهرستان مشهد در بهار 1390 اقامت داشته‌اند. نمونه‌ی مورد مطالعه به‌صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی شفاهی با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه ...  بیشتر