سنجش امنیت در محلات شهری (مطالعة موردی محلات مرداویج و مفت‌آباد شهر اصفهان)

نیلوفر یوسفی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 113-126

چکیده
  امنیت یکی از نیاز‌های اساسی انسان و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است که با گسترش روند شهرنشینی و تبعات ناشی از آن اهمیت روزافرون می‌یابد. با توجه به مفهوم چند بعدی و گستردة امنیت، شاخص‌های مربوطه از طیف وسیعی برخوردار می‌باشند. هدف پژوهش حاضر سنجش امنیت در دو محلة شهر اصفهان (مرداویج و مفت‌آباد) است که با فرض رابطة معنادار بین کاهش ...  بیشتر

شهرسازی مشارکتی باتاکیدبرمحله محوری (مطالعه موردی محله علی آبادبرازجان)

حمید صابری؛ غلامرضا امینی نژاد؛ احمد قاسمی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 31-41

چکیده
  لزوم رویارویی باچالش های جدیدشهرنشینی موجب دگرگونی هایی درمدیریت شهری شده است،بنابراین شهرسازی مشارکتی باتاکیدبر رهیافت محله محوری به عنوان یک نظام برنامه ریزی کارآمدمی توانددرصورت تحقق دقیق وکارشناسانه بادرنظرگرفتن تمامی جوانب وشناخت کامل ازنظرات وخواسته های ساکنان هرمحله بسیاری ازمشکلات امروزه درشهرهاراکاهش دهد.روش این پژوهش ...  بیشتر