ارزیابی نظریه پروگرام در چارچوب ارزشگذاری پروگرام ارگ جهان‌نمای اصفهان

محمود محمدی؛ داریوش مرادی؛ مولود صالحی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، ، صفحه 55-72

چکیده
  پروگرام‌های شهری در راستای رفع مشکلات و بهبود شرایط اجتماعی تهیه، طراحی و اجرا می‌گردند. عاملی که اجرای موفقیت‌آمیز آن را تضمین می‌کند، برخورداری از نظریه پروگرام می‌باشد، چرا که نظریه پروگرام به تعریف انگاشتی می‌پردازد که پروگرام قصد انجام آن را دارد. در این راستا به منظور هدایت عمل برنامه‌ریزی، فرآیند ارزیابی نظریه پروگرام ...  بیشتر

ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم)

دکترعلی اکبر عنابستانی؛ دکترحمید شایان؛ رضا شمس‌الدینی؛ دکتر علی اکبر تقیلو؛ ابوالفضل زارعی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 118-140

چکیده
  ارزیابی پایداری اقتصادی زمانی به اهداف خود دست می یابد که این فرایند در قالب چارچوبی نظام مند و جامع صورت گرفته و با ارائه ابزار و شاخص های هدفمند همراه باشددر پژوهش حاضر، ضمن مرور اجمالی بر اهمیت پایداری اقتصادی و سنجش و ارزیابی آن و چارچوب های ارائه شده برای انتخاب شاخص در این راستا با انتخاب ابزاری مناسب به ارزیابی پایداری اقتصادی ...  بیشتر