برنامه ریزی شهری
تحلیل پراکنش فضایی احساس امنیت شهروندی در استان هرمزگان

لعیا جلیلیان؛ ایمان چقاجردی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، ، صفحه 105-118

چکیده
  امروزه آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش‌ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و پیش‌نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر برآورد و سطح‌بندی شهرستان‌های 13 گانه استان هرمزگان از نظر احساس امنیت شهروندی است که با استفاده از 13 متغیر امکان‌پذیر گردیده است. ...  بیشتر

بررسی توزیع فضایی مراکز انتظامی و رابطه آن با میزان جرم در شهر یزد

نجما اسمعیل پور؛ مهین حاضری؛ فرزانه دستا

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 23-36

چکیده
  حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی نقش موثری در برقراری امنیت و آرامش در سطح شهرها دارد. بنابراین توزیع عادلانه و مکفی مراکز انتظامی در فضاهای شهری عامل مهمی جهت تحقق این نیاز اساسی می‌باشد. بر این اساس این مقاله به تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی سطح شهر یزد، با استفاده از نرم‌افزارهایGIS ، SPSS و Excel و در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

سنجش امنیت در محلات شهری (مطالعة موردی محلات مرداویج و مفت‌آباد شهر اصفهان)

نیلوفر یوسفی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 113-126

چکیده
  امنیت یکی از نیاز‌های اساسی انسان و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است که با گسترش روند شهرنشینی و تبعات ناشی از آن اهمیت روزافرون می‌یابد. با توجه به مفهوم چند بعدی و گستردة امنیت، شاخص‌های مربوطه از طیف وسیعی برخوردار می‌باشند. هدف پژوهش حاضر سنجش امنیت در دو محلة شهر اصفهان (مرداویج و مفت‌آباد) است که با فرض رابطة معنادار بین کاهش ...  بیشتر