برنامه ریزی شهری
سنجش و ارزیابی مولفه‌های موثر در مشارکت شهروندی و نقش آن در پایداری محله‌ای مورد پژوهی: محلات اوین و زعفرانیه

محمود رحیمی؛ مانی نقدی

دوره 6، شماره 24 ، بهمن 1396، ، صفحه 105-117

چکیده
  مشارکت شهروندی زمینه‌های شکوفایی توانمندی‌های فرد و بهبود عملکرد مدیران شهری و به تبع آن پایداری را به دنبال دارد. از این رو امروزه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری جذب حداکثری مشارکت شهروندی را یکی از راهبردهای پایداری می‌دانند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی مولفه‌های موثر بر مشارکت شهروندای و ارتباط ...  بیشتر