گردشگری
محاسبه شاخص‌های اقلیم گردشگری مدل RayMan در شهر یاسوج و بررسی روند آن‌ها

وجیهه قربان نیا خبیری؛ الهه عظیمی؛ محسن آرمین

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 107-122

چکیده
  در این تحقیق تقویم گردشگری شهر یاسوج  با استفاده از شاخص‌های PET، SET و PMV  حاصل از اجرای مدل RayMan به لحاظ قابلیت استفاده از پارامترهای مختلف اقلیمی، فرم محاسباتی مناسب و پشتیبانی توسط نرم‌افزار مربوطه در یک دوره زمانی 30 ساله (1988 تا 2018) تعیین شد و سپس روند این شاخص‌ها و پارامترهای هواشناسی مؤثر بر آنها با استفاده از آزمون ناپارامتری ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تولید نقشه آلودگی صوتی با مدل‌سازی مکانی نقشه کاربری اراضی (مورد پژوهشی شهر یاسوج)

علیرضا پرویزیان؛ هاجر احمدی؛ سعید امان پور؛ عبدالمطلب درخشان

دوره 9، شماره 34 ، مرداد 1399، ، صفحه 7-22

چکیده
  آسایش صوتی عدم وجود صداهای مزاحم و نابهنجار در محیط کار و زندگی افراد است. عدم آسایش صوتی در محیط می­تواند موجب آزار صوتی و برهم خوردن تعادل روحی و روانی افراد گردد؛ این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده‌های نظری پژوهش به روش کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شد و به منظور بررسی توزیع مکانی همجواری در کاربری ...  بیشتر