برنامه ریزی شهری
مکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان)

اکبر حسین زاده؛ منیژه احمدی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مریم قاسمی

دوره 6، شماره 24 ، بهمن 1396، ، صفحه 7-20

چکیده
  با افزایش استفاده از وسایل نقلیه و موتوری بحث مکان-یابی جایگاه‌های سوخت‌رسانی به این وسایل نقلیه در شهرها مورد توجه قرار گرفت. پراکنش نامناسب مکانی جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی در شهرها از جمله مشکلاتی است که ذهن بسیاری از محققان مسائل شهری را به خود مشغول نموده است. موقعیت مکانی نیز از مهم ترین عوامل موثر در موقعیت یک جایگاه سوخت محسوب ...  بیشتر