کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
تعداد مقالات: 2
1. تدوین نقشه راه گردشگری شهری با رویکرد توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 97-112

عبدالمجید محمدی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده


2. تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی(مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 73-88

صیاد ایرانی هریس؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی