کلیدواژه‌ها = فضای سبز
تعداد مقالات: 3
2. پایش مکانی – زمانی شبکه سبز اکولوژیک شهر کرج از منظر اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 65-74

یحیی چهرآذر؛ حمید رضا جعقری؛ فائزه چهرآذر


3. ارائه الگوی مناسب توزیع فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 7شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 23-42

سید علی علوی؛ زینب شاهرخی؛ علی گل محمدی؛ علیرضا گروسی