گردشگری
تحلیل رقابت‌پذیری گردشگری ایران در مقایسه با رقبای سند چشم-انداز 1404

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ محمد حسن زاده

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، ، صفحه 170-189

چکیده
  با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور‌ها و افزایش روزافزون رقابت در این صنعت، این مقاله باهدف تحلیل رقابت‌پذیری گردشگری ایران در مقایسه با رقبای سند چشم‌انداز 1404 بر اساس داده سال 2017 انجام‌شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام‌ شده است. شاخص‌های موردبررسی شامل توانمندسازی محیط، سیاست‌های گردشگری، ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
تحلیل تأثیر مناطق آزاد بر توسعه اقتصادی در ایران مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس

خدیجه قنبرپور؛ حجت مهکویی؛ علی امیری؛ یوسف زین العابدین

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 7-27

چکیده
  توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی برای توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه یافته، باید با عزمی راسخ، دنبال ­شود. مؤلفه‌های زیادی درون سرزمین کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی در نظر گرفته می­شوند که یکی از این مؤلفه­ها، ایجاد برخی از بنادر و شهرها، به عنوان منطقه آزاد است تا از این طریق بتوان، تجارت پر سود را برای کشور، ...  بیشتر

تحلیل فضایی و مدلسازی ارتباط مراکز کنش جوی با ناهنجاری های فراگیر بارش ایران

حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ قاسم عزیزی؛ محمدامین حیدری

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1398، ، صفحه 55-72

چکیده
  تغییرات فشار در مراکز کنش‌جوی اثرات مهمی بر سایر مولفه‌ها و الگوهای جوی موثر در تغییر پذیری بارش دارد. این پژوهش به منظور واکاوی و مدلسازی اثر و ارتباط مراکز کنش جوی بر ناهنجاری فراگیر و شدید بارش در ایران با استفاده از داده های 30 ایستگاه همدید در طول دوره 2010-1961 و دادههای سایت NCEP/NCAR امریکا در بازه ماه‌های نوامبر تا مه انجام گرفته است. ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش توان اقتصادی استان‌های ایران برای توسعة منطقه‌ای

علیرضا محمدی؛ سپیده نوری

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 91-106

چکیده
  تحقق توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی، مستلزم شناخت امکانات و توانمندی‌های موجود اقتصادی مناطق مختلف کشور است. موضوعی که در برنامه‌ریزی‌های ملی توسعه به آن توجه کمتری می‌شود و اغلب شاخص‌های کلان‌ ملی برای سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. عدم شناخت درست از توانمندی‌های اقتصادی استان‌های کشور، مانع سیاست‌گذاری ...  بیشتر

اقلیم شناسی
تحلیل زمانی‌ مکانی روند شمار روزهای تندری در ایران زمین

محمد دارند؛ مهتاب نریمانی؛ ژیلا شریعتی؛ شرمین نامداری

دوره 4، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 35-48

چکیده
  برای انجام این پژوهش از داده‌های ماهانه‌ی شمار روزهای همراه با طوفانهای تندری مربوط به 50 ایستگاه همدید ایران زمین طی بازه‌ی زمانی1/1980 تا 12/2010 استفاده شد. یک پایگاه داده‌‌ گاه‌جای در ابعاد50×372 ایجاد شد که بر روی سطرها زمان(ماهها) و بر روی ستونها ایستگاههای همدید قرار داشت. برای واکاوی وردایی شمار روزهای همراه با طوفانهای تندری ...  بیشتر

ارزیابی سطوح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی- رفاهی، زیر بنایی و تکنولوژیکی جامعه عشایری استانهای ایران

علی اکبر تقیلو؛ میر نجف موسوی

دوره 4، شماره 14 ، شهریور 1394، ، صفحه 163-180

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی سطح توسعه یافتگی ابعاد کالبدی – فضایی جامعه عشایری ییلاقی و قشلاقی مناطق مختلف کشور است. روش تحقیق و توصیف رابطه بین متغیرها بر مبنای توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق نیز جامعه عشایری کل کشور با جمعیت2373660 نفر در قالب 426320 خانوار است. داده‌های مورد نیاز تحقیق از اسنادی و مرکز آمار و آخرین دوره سرشماری ...  بیشتر