اقلیم شناسی
مطالعه وارزیابی دما شهر الشتر براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی

مهناز حسنوند؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 155-170

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تغییر اقلیم در ناحیه غربی ایران استان لرستان شهرستان الشتر بر مبنای ارزیابی و پیش بینی تغییرات دما صورت گرفته است. هدف از این پژوهش "مدل سازی برای پیش‌بینی میانگین دمای ماهانه فصلی ایستگاه‌های منتخب استان لرستان به ویژه منطقه الشتر می‌باشد. شناسایی و آشکار سازی پهنه‌های آسیب‌پذیر با زیر ساخت‌هایی از قبیل ...  بیشتر