اقلیم شناسی
پایش و پهنه‌بندی خشکسالی در البرز جنوبی

پوریا قاسمی؛ مسعود کرباسی؛ علیرضا زمانی نوری؛ مهدی سرائی تبریزی

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 91-105

چکیده
  خشکسالی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی است و اغلب زندگی تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث خسارات اقتصادی، آسیب‌های زیست محیطی و معضلات اجتماعی می‌شود. این مطالعه برای ارزیابی روند خشکسالی، شدت و مدت آن در طی سال‌های 1988–2019 نسبت به اقلیم‌های موجود در منطقه البرز جنوبی انجام شده است. برای توصیف خشکسالی‌ها در مقیاس‌های ...  بیشتر